ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ធនាគារ

ដោយវិគីភីឌា

A bank is a financial institution that provides banking and other financial services. By the term bank is generally understood an institution that holds a banking license. Banking licenses are granted by bank regulatory authorities and provides rights to conduct the most fundamental banking services such as accepting deposits and making loans. There are also financial institutions that provide certain banking services without meeting the legal definition of a bank, a so called non-banking financial company. Banks are a subset of the financial services industry.

To browse banks by country, see category Category:Banks by country.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ធនាគារ"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។