គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ

ពីវិគីភីឌា
គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ
Anti-Poverty Party
បង្កើតឡើងក្រវ៉ាញ ដារ៉ន
ទីស្នាក់ការកណ្ដាលភ្នំពេញ, កម្ពុជា

គណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ គឺជាគណបក្សនយោបាយមួយដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសកល អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០១៣