គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
គណបក្សយុវជនកម្ពុជា
អ្នកដឹកនាំពេជ្រ ស្រស់
បង្កើតឡើង24 ធ្នូ 2015
ទីស្នាក់ការកណ្ដាលផ្ទះលេខ ផ្លូវលេខ សង្កាត់ ខណ្ឌ រាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋសភា
០ / ១២៣
ព្រឹទ្ធសភា
០ / ៥៧