គុណឪពុកទាំង២១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គុណបិតាធាតុដី មាន២១ជាធាតុរឹងខ្លាំង (ធាតុដី) គឺ÷

១.កេសា សក់
២.លោមា រោម
៣.នខា ក្រចក
៤.ទន្តា ធ្មេញ
៥.តចោ ស្បែក
៦.មំសំ សាច់
៧.ន្ហារូ សសៃ
៨.អដ្ឋិ ឆ្អឹង
៩.អដ្ឋិមិញ្ជំ ខួរក្នុងឆ្អឹង
១០.វក្កំ តម្រង​បស្សាវៈ​ (ក្រលៀន)
១១.ហទយំ បេះដូង
១២.យកនំ ថ្លើម
១៣.កិលោមកំ វាវ
១៤.បិហកំ ក្រពះ
១៥.បុប្ផាសំ សួត
១៦.អន្តំ ពោះវៀនធំ
១៧.អន្តគុណំ ពោះវៀនតូច
១៨.ឧទរិយំ អាហារថ្មី
១៩.ករីសំ អាហារចាស់
២០.មត្ថកេមត្តលុង្គំ ខួរក្បាល
២១.អម្បែងក្បាល
  • សម្គាល់
- កូនបួសនៅអាយុ ២១ ឆ្នាំ គឺបួសសងគុណឪពុក ។