គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈនៅប្រទេសជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះជាតារាងរាយនាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈនៅប្រទេសជប៉ុន (en:Japanese national university, ja:日本の国立大学一覧) តាមតំបន់នីមួយៗ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០០៧ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈចំនួន៨៧ (en:national universities, ja:国立大学)។

តំបន់ហុកកៃដូ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តអាសាហ៊ីកាវ៉ា 旭川医科大学 Asahikawa Medical College ខ្យុកឹអ៊ី (旭医, きょくい)
សាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មអុតារឹ 小樽商科大学 Otaru University of Commerce (樽商, たるしょう)ឬ (商大, しょうだい)
帯広畜産大学 Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine អុប៊ីឈីកឹ (帯畜, おびちく)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឃីតាមី 北見工業大学 Kitami Institute of Technology
សាកលវិទ្យាល័យហុកកៃដូ 北海道大学 Hokkaido University ហុគឹដាយ (北大 ,ほくだい)
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោស្យហុកកៃដូ 北海道教育大学 Hokkaido University of Education ហុកក្យូដាយ (北教大, ほっきょうだい)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាមឹរ៉ុរ៉ាន 室蘭工業大学 Muroran Institute of Technology មឹរ៉ុកូដាយ (室工大, むろこうだい)

តំបន់ថូហុគឹ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យហ៊ីរ៉ូសាគី 弘前大学 Hirosaki University ហ៊ីរ៉ុដាយ 弘大(ひろだい)
សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីវ៉ាតិ 岩手大学 Iwate University ហ្កាន់ដាយ(岩大, がんだい)
សាកលវិទ្យាល័យថូហុគឹ 東北大学 Tohoku University ថូហុគឹដាយ (東北大, とうほくだい)
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យមីយ៉ាហ្គិ 宮城教育大学 Miyagi University of Education មីយ៉ាខ្យូដាយ 宮教大(みやきょうだい)、មីយ៉ាខ្យូ 宮教(みやきょう)
សាកលវិទ្យាល័យអាគីតា 秋田大学 Akita University 秋大(しゅうだい)
សាកលវិទ្យាល័យយ៉ាម៉ាហ្គាតា 山形大学 Yamagata University យ៉ាម៉ាដាយ 山大(やまだい)
សាកលវិទ្យាល័យហ្វឹគឹស៊ីម៉ា 福島大学 Fukushima University ហ្វឹគឹដាយ 福大(ふくだい)

តំបន់ខាន់តូ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យអ៊ីបារ៉ាគិ 茨城大学 Ibaraki University អ៊ីបាដាយ 茨大(いばだい)
សាកលវិទ្យាល័យត្សឹគឹបា 筑波大学 University of Tsukuba ត្សឹគឹបា 筑波、ត្សឹគឹដាយ 筑大
សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសត្សឹគឹបា 筑波技術大学 National University Corporation Tsukuba University of Technology, NTUT
សាកលវិទ្យាល័យអ៊ឹត្សឹណុមិយ៉ា 宇都宮大学 Utsunomiya University អ៊ឹដាយ 宇大(うだい)
សាកលវិទ្យាល័យហ្គឹនម៉ា 群馬大学 Gunma University ហ្គឹនដាយ 群大(ぐんだい)
សាកលវិទ្យាល័យសៃតាម៉ា 埼玉大学 Saitama University សៃដាយ 埼大(さいだい)
សាកលវិទ្យាល័យឈីបា 千葉大学 Chiba University ឈីបាដាយ 千葉大(ちばだい)
សាកលវិទ្យាល័យជាតិយ៉ុកុហាម៉ា 横浜国立大学 Yokohama National University យ៉ុកុកុគឹ 横国(よここく)
総合研究大学院大学 The Graduate University for Advanced Studies 総研大(そうけんだい)

តូក្យូ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យស្រ្តីអុចាក់ណុមីហ្សឹ お茶の水女子大学 Ochanomizu University អុចាក់ដាយ お茶大
សាកលវិទ្យាល័យអគ្គីសនីទូរគមនាគមន៍ 電気通信大学 The University of Electro-Communications ដេងត្សឺដាយ 電通大, UEC
政策研究大学院大学 National Graduate Institute for Policy Studies
សាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ 東京大学 The University of Tokyo តូដាយ 東大(とうだい)、UT
សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនិងទន្តសាស្រ្ត 東京医科歯科大学 Tokyo Medical and Dental University អ៊ីកាស៊ីកាដាយ 医科歯科大(いかしかだい)、តូក្យូអ៊ីកាដាយ東京医歯大
សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសតូក្យូ 東京外国語大学 Tokyo University of Foreign Studies ហ្គៃហ្គុដាយ 外語大(がいごだい)
東京海洋大学 Tokyo University of Marine Science and Technology 海洋大
東京学芸大学 Tokyo Gakugei University 学芸大(がくげいだい)、学大(がくだい)
សាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈតូក្យូ 東京芸術大学 Tokyo University of the Arts(TUA)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាតូក្យូ 東京工業大学 Tokyo Institute of Technology តូកូដាយ 東工大(とうこうだい)
សាកលវិទ្យាកសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យា 東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology ណូកូដាយ 農工大
សាកលវិទ្យាល័យហ៊ិតុត្សឹបាស៊ី 一橋大学 Hitotsubashi University 一橋大

តំបន់ជឺប៊ឹ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យចូអិត្សឹ 上越教育大学 Joetsu University of Education ;J.U.E 上教大(じょうきょうだい)
សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណាហ្គាអុកា 長岡技術科学大学 Nagaoka University of Technology 技科大(ぎかだい)、技大(ぎだい)
សាកលវិទ្យាល័យនីហ្គាតា 新潟大学 Niigata University ស៊ីនដាយ 新大(しんだい)
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីនស្សឺ 信州大学 Shinshu University ស៊ីនដាយ 信大
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីហ្សឹអុកា 静岡大学 Shizuoka University 静大(しずだい)
សាកលវិទ្យាល័យយ៉ាម៉ាណាស៊ី 山梨大学 University of Yamanashi ណាស៊ីដាយ​ 梨大(なしだい)
សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រហាម៉ាម៉ាត្សឹ 浜松医科大学 Hamamatsu University School of Medicine 浜医大、医大
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យអៃជិ 愛知教育大学 Aichi University of Education អៃក្យូដាយ愛教大
សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាតុយ៉ុហាស៊្សី 豊橋技術科学大学 Toyohashi University of Technology 技科大、豊技大、TUT
សាកលវិទ្យាល័យណាហ្គុយ៉ា 名古屋大学 Nagoya University មេដាយ 名大(めいだい)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាណាហ្គុយ៉ា 名古屋工業大学 Nagoya Institute of Technology មេកូដាយ 名工大(めいこうだい)
សាកលវិទ្យាល័យហ្គីហ្វឹ 岐阜大学 Gifu University ហ្គីដាយ 岐大(ぎだい)
សាកលវិទ្យាល័យតុយ៉ាម៉ា 富山大学 University of Toyama តុមីដាយ 富大(とみだい)、តុយ៉ាម៉ាដាយ 富山大(とやまだい)
សាកលវិទ្យាល័យខាណាហ្សាវ៉ា 金沢大学 Kanazawa University ឃីងដាយ 金大(きんだい)
北陸先端科学技術大学院大学 Japan Advanced Institute of Science and Technology JAIST
សាកលវិទ្យាល័យហ្វឹគឹអ៊ី 福井大学 University of Fukui ហ្វឹគឹដាយ 福大(ふくだい)

កាន់សៃ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យមីអិ 三重大学 Mie University មីអិដាយ (三重大)
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីហ្គា 滋賀大学 Shiga University) ស៊ីហ្គាដាយ 滋賀大
សាកលវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលស៊ីហ្គា 滋賀医科大学 Shiga University of Medical Science ស៊ីហ្គៃដាយ 滋賀医大(しがいだい)
សាកលវិទ្យាល័យក្យូតុ 京都大学 Kyoto University
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យក្យូតុ 京都教育大学 Kyoto University of Education ក្យូក្យូ 京教(きょうきょう)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្យូតុ 京都工芸繊維大学 Kyoto Institute of Technology 工繊(こうせん)、工繊大、KIT
សាកលវិទ្យាល័យអូសាកា 大阪大学 Osaka University ហានដាយ (阪大, はんだい)
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យអូសាកា 大阪教育大学 Osaka Kyoiku University ដាយក្យូដាយ 大教大(だいきょうだい)
សាកលវិទ្យាល័យកូបិ 神戸大学 Kobe University ស៊ីនដាយ 神大(しんだい)
សាកលវិទ្យាល័យអប់រំហ្យូហ្គុ 兵庫教育大学 Hyogo University of Teacher Education 兵教大
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យណារ៉ា 奈良教育大学 Nara University of Education 奈教大
សាកលវិទ្យាល័យស្រ្តីណារ៉ា 奈良女子大学 Nara Women's University 奈良女(ならじょ)
វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាណារ៉ា 奈良先端科学技術大学院大学 Nara Institute of Science and Technology NAIST
សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាកាយ៉ាម៉ា 和歌山大学 Wakayama University វ៉ាដាយ (和大, わだい)

តំបន់ជឺហ្គុគឹ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះហៅក្រៅ
សាកលវិទ្យាល័យតុតតុរី 鳥取大学 Tottori University តុរីដាយ 鳥大
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីម៉ាណិ 島根大学 Shimane University ស៊ីម៉ាដាយ 島大(しまだい)
សាកលវិទ្យាល័យអូកាយ៉ាម៉ា 岡山大学 Okayama University អុកាដាយ 岡大(おかだい)
សាកលវិទ្យាល័យហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា 広島大学 Hiroshima University ហ៊ីរ៉ុដាយ (広大, ひろだい)
សាកលវិទ្យាយ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ 山口大学 Yamaguchi University យ៉ាម៉ាដាយ (山大, やまだい)

តំបន់ស៊ីកុគឹ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យតុគឹស៊ីម៉ា 徳島大学 The University of Tokushima តុគឹដាយ 徳大
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យណារឹតុ 鳴門教育大学 Naruto University of Education ណារឹខ្យូដាយ (鳴教大, なるきょうだい)
សាកលវិទ្យាល័យកាហ្គាវ៉ា 香川大学 Kagawa University កាដាយ (香大, かだい)
សាកលវិទ្យាល័យអិហ៊ីម៉ិ 愛媛大学 University of Ehime
សាកលវិទ្យាល័យកូជិ 高知大学 Kochi University

តំបន់ឃ្យឺស្សឺ[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យឃ្យឺស្សឺ 九州大学 Kyushu University ឃ្យឺដាយ (九大, きゅうだい)
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឃ្យឺស្សឺ 九州工業大学 Kyushu Institute of Technology ឃ្យឺកូដាយ 九工大(きゅうこうだい)
សាកលវិទ្យាល័យគរុកោសល្យហ្វឹកឹអុកា 福岡教育大学 Fukuoka University of Education
សាកលវិទ្យាល័យសាហ្គា 佐賀大学 Saga University 佐大 និង佐賀大。
សាកលវិទ្យាល័យណាហ្គាសាគី 長崎大学 Nagasaki University ចូដាយ 長大(ちょうだい)
សាកលវិទ្យាល័យឃឹម៉ាម៉ុតុ 熊本大学 Kumamoto University ឃឹម៉ាដាយ (熊大, くまだい)
សាកលវិទ្យាល័យអយតា 大分大学 University of Oita បឺនដាយ (分大, ぶんだい)
សាកលវិទ្យាល័យមីយ៉ាហ្សាគី 宮崎大学 University of Miyazaki មីយ៉ាដាយ (宮大, みやだい)
សាកលវិទ្យាល័យខាហ្គុស៊ីម៉ា 鹿児島大学 Kagoshima University ខាដាយ 鹿大(かだい)
សាកលវិទ្យាល័យអប់រំកាយនិងកីឡាខាណុយ៉ា 鹿屋体育大学 National Institute of Fitness and Sports in Kanoya 鹿屋体大

តំបន់អូគីណាវ៉ា[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ 日本語 English ឈ្មោះកាត់
សាកលវិទ្យាល័យរ្យឺឃ្យឺ 琉球大学 :University of the Ryukyus រ្យឺដាយ (琉大, りゅうだい)
វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអូគីណាវ៉ា (កំពុងរៀបចំកសាង) 沖縄科学技術大学院大学 Okinawa Institute of Science and Technology OIST