ឃុំកំពង់ដូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់ដូង ស្ថិតនៅ ស្រុក ខេត្តឃ្លាំង មាន ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិប្រាសាទគង់
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ