ឃុំក្រាំងស្នាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្រាំងស្នាយ[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំងស្នាយ​ មាន ៦ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូុមិតូច

ភូុមិតានាន់

ភូុមិល្វេ

ភូុមិដំណាក់ទ្រព្យជើង

ភូុមិដំណាក់ទ្រព្យត្បូង

ភូុមិក្រាំងរលួស