ឃុំគោល(ស្រុកប្រាសាទសំបូរ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំគោល(ស្រុកប្រាសាទសំបូរ) (អង់គ្លេស: Koul Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំគោល(ស្រុកប្រាសាទសំបូរ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៦០៥០២០១ ភូមិកំពង់ជ្វា Kampong Chvea Village
៦០៥០២០២ ភូមិអូរតាសៀវ Ou Ta Siev Village
៦០៥០២០៣ ភូមិចំរេះ Chamreh Village
៦០៥០២០៤ ភូមិបាក់ស្រី Bak Srei Village
៦០៥០២០៥ ភូមិទួលចារ Tuol Char Village
៦០៥០២០៦ ភូមិទួលធ្នង់ Village
៦០៥០២០៧ ភូមិទួលធ្នង់ Tuol Thnong Village
៦០៥០២០៨ ភូមិបញ្ចឡា Panhchak La Village
៦០៥០២០៩ ភូមិឈើទាលជ្រុំ Svay Chorum Village
៦០៥០២១០ ភូមិក្យូវ Kyov Village
៦០៥០២១១ ភូមិឈើទាលជ្រុំ Chheu Teal Chrum Village
៦០៥០២១២ ភូមិកំពង់លុក Kampong Luk Village
៦០៥០២១៣ ភូមិទួលពង្រ Tuol Pongro Village
  • យោងតាម លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក