ឃុំចំណាក្រោម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចំណាក្រោម (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំចំណាក្រោម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

06080201 ព្រះនង្គ័ល Preah Neangkoal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06080202 សំព័រ Sampoar លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06080203 ស្រីរងិត Srei Rongit លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06080204 ស្វាយអៀ Svay Ie លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06080205 នាងនយ Neang Noy លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06080206 សណ្ដាន់ Sandan លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06080207 ស្ពានគ្រង Spean Krong លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06080208 ជីអាប់ Chi Ab លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06080209 ចំណាក់ Chamnak លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06080210 លៀប Lieb លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំចំណាក្រោម

ឃុំចំណាក្រោម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
East 	ឃុំ ចំណាលើ ឃុំ​ សាន់គរ ស្រុកស្ទោង
 West 	ឃុំ ផាត់សណ្តាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ និង ឃុំ សំព្រោច ស្រុកស្ទោង
 South 	ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ
 North 	ឃុំ សំព្រោច ឃុំ​ បន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង