ឃុំចំណាលើ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចំណាលើ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំចំណាលើ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

06080301 ស្រង់ Srang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06080302 ប្រាសាទ Prasat លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06080303 ត្រពាំងជ័រ Trapeang Choar លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06080304 ខ្មាក់ Khmak លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06080305 គរ Kor លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06080306 ល្ហុង Lhong លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06080307 អណ្ដូងត្រុំ Andoung Trom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06080308 ធ្លក Thlok លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06080309 ក្អិន K'en លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06080310 ផ្លោច Phlaoch លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំចំណាលើ

ឃុំចំណាលើ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
East 	ឃុំ ដំរីស្លាប់ ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 West 	ឃុំ ចំណាក្រោម ឃុំ បន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង
 South 	ឃុំ សាន់គរ ឃុំ ចំណាយក្រោម ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 North 	ឃុំ បន្ទាយស្ទោង ឃុំ រុងរឿង ស្រុកស្ទោង