ឃុំឈូក(ស្រុកប្រាសាទសំបូរ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំឈូក(ស្រុកប្រាសាទសំបូរ) (អង់គ្លេស: Chhuk Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៦ភូមិ÷

ឃុំឈូក(ស្រុកប្រាសាទសំបូរ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៦០៥០១០១ កែឈ្មោះពីអក្សរក្រហាយទៅ ភូមិអន្សរក្រហាយ Aksar Krahay Village
៦០៥០១០២ ភូមិសេរីសុខា Serei Sokha Village
៦០៥០១០៣ ភូមិឈូកបឹង Chhuk Boeng Village
៦០៥០១០៤ ភូមិឈូកស្ទឹង Chhuk Stueng Village
៦០៥០១០៥ ភូមិស្អៀរ S'ier Village
៦០៥០១០៦ ភូមិឈូកគ្រួស Chhuk Kruos Village
៦០៥០១០៧ ភូមិអន្លង់ស្លែង Anlong Slaeng Village
៦០៥០១០៨ ភូមិបឹងខ្វែក Boeng Khvaek Village
៦០៥០១០៩ ភូមិក្របៅ Krabau Village
៦០៥០១១០ ភូមិកំពីងតាគង់ Kamping Ta Kong Village
៦០៥០១១១ ភូមិតាអោ

Ta Aok Village
៦០៥០១១២ ភូមិប្រាសាទ Prasat Village
៦០៥០១១៣ ភូមិវាលវែង Veal Veaeng Village
៦០៥០១១៤ ភូមិអន្លង់ខ្ទុំ Anlong Khtum Village
៦០៥០១១៥ ភូមិទឹកអណ្ដូង Tuek Andoung Village
៦០៥០១១៦ ភូមិត្រពាំងសាលា Trapeang Sala Village