ឃុំដូនយ៉យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំដូនយ៉យ[កែប្រែ]

ឃុំដូនយ៉យមាន៥ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូមិដូនយ៉យ

ភូមិ ក្រៃសាំងមានជ័យ

ភូមិកណ្តាល

ភូមិព្រៃឃ្មុំ

ភូមិត្រពាំងកកោះ