ឃុំពាមបាង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំពាមបាង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំពាមបាង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

06080701 ពៅវើយ Pov Veuy លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06080703 ពាមបាង Peam Bang លេខប្រកាស ៣៦៥៦ ប្រក ភូមិថ្មី 3 06080705 ដូនស្តើង Doun Sderng លេខប្រកាស ៣៦៥៦ ប្រក ភូមិថ្មី

ព្រំប្រទល់នៃឃុំពាមបាង

ឃុំពាមបាង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
East 	ឃុំ ប្រឡាយ ឃុំ ម្សាក្រង ឃុំ សំព្រោច ស្រុកស្ទោង
 West 	ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប
 South 	ទន្លាសាប
 North 	ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប