ឃុំមានជ័យ(ស្រុកសណ្ដាន់)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំមានជ័យ(ស្រុកសណ្ដាន់) (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំមានជ័យ(ស្រុកសណ្ដាន់)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំមានជ័យ(ស្រុកសណ្ដាន់)

ឃុំមានជ័យ(ស្រុកសណ្ដាន់) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)