ឃុំរុងរឿង(ស្រុកស្ទោង)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរុងរឿង(ស្រុកស្ទោង) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំរុងរឿង(ស្រុកស្ទោង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំរុងរឿង(ស្រុកស្ទោង)

ឃុំរុងរឿង(ស្រុកស្ទោង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

1 06081101 បុសតាសោម Bos Ta Saom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះបុះតាសោមទៅ បុសតាសោម 2 06081102 កន្ដុងរ៉ុង Kantong Rong លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06081103 ព្រំស្រី Prum Srei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06081104 ស្វាយរៀង Svay Rieng លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06081105 បទុមលិច Botum Lech លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះបុទុមលិចទៅ បទុមលិច 6 06081106 បទុមកើត Botum Kaeut លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះបុទុមកើតទៅ បទុមកើត 7 06081107 កន្ដើប Kantaeub លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06081108 ពោធិ៍ Pou លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06081109 ក្ដីចារ្យ Kdei Char លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

East 	ឃុំ ព្រះដំរី ស្រុកស្ទោង
 West 	ឃុំ បន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង
 South 	ឃុំ ចំណាលើ ស្រុកស្ទោង
 North 	ឃុំ ដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ