ឃុំសាន់គ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសាន់គ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំសាន់គ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

Boundary

 East	ឃុំ ត្បែង ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 West	ឃុំ ចំណាក្រោម ស្រុកស្ទោង
 South	ឃុំ កំពង់គោ ឃុំ ផាត់សណ្តាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 North	ឃុំ ដំរីស្លាប់ ស្រុកកំពង់ស្វាយ និង ឃុំ ចំណាលើ ស្រុកស្ទោង

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06020701 ប្រាសាទ Prasat លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06020702 បល្ល័ង្គ Balang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពីបាឡាំងទៅ បល្ល័ង្គ 3 06020703 តាំងក្រូច Tang Krouch លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06020704 វាល Veal លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06020705 ជ័យ Chey លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពីជៃទៅ ជ័យ 6 06020706 ស្លែងខ្ពស់ Slaeng Khpos លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06020707 សារី Sari លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06020708 សំពៅមាស Sampov Meas លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06020709 ក្បិល Kbel លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06020710 អំពិល Ampil លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 11 06020711 សាន់គ ក San Kor Ka លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 12 06020712 សាន់គ ខ San Kor Kha លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 13 06020713 ក្រសាំង ក Krasang Ka លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 14 06020714 ក្រសាំង ខ Krasang Kha

ព្រំប្រទល់នៃឃុំសាន់គ

ឃុំសាន់គ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)