ឃុំសូយោង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសូយោង អតីតកាលជាឃុំដែលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ឃុំសូយោង បច្វុប្បន្នស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ

ឃុំសូយោង គឺជាទីរួម ស្រុកតាំងគោក ដែលមាន ៨ ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិតាម៉ី Ta Mei
ភូមិថ្លា Thla
ភូមិខ្លុយកើត Khloy Kaeut
ភូមិខ្លុយលិច Khloy Lech
ភូមិសៀមរាយ Siem Reay
ភូមិសូយោង Souyoung
ភូមិខ្ញោម Khnhaom
ភូមិកាតាយ Katay