ឃុំសំបូរណ៍

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសំបូរណ៍ (អង់គ្លេស: Sambour Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៥ភូមិ÷

ឃុំសំបូរណ៍
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៦០៥០៣០១ ភូមិកំពង់ឈើទាល Kampong Chheu Teal Village
៦០៥០៣០២ ភូមិសំបូរ Sambour Village
៦០៥០៣០៣ ភូមិសំរិត Samret Village
៦០៥០៣០៤ ភូមិច្រម៉ាស់ Chramas Village
៦០៥០៣០៥ ភូមិកូនក្អែក Koun K'aek Village
៦០៥០៣០៦ ភូមិជាយសំពៅ Cheay Sampov Village
៦០៥០៣០៧ ភូមិពោធិ៍ទ្រេត Pou Tret Village
៦០៥០៣០៨ ភូមិច្រនៀង Chranieng Village
៦០៥០៣០៩ ភូមិព្រែក Preaek Village
៦០៥០៣១០ ភូមិចារជ្រុំ Char Chrum Village
៦០៥០៣១១ កែឈ្មោះពីត្រពាំងឈូកទៅ ភូមិត្រពាំងជ្រូក Trapeang Chrok Village
៦០៥០៣១២ ភូមិប្រឡាយ Pralay Village
៦០៥០៣១៣ កែឈ្មោះពី ភូមិចារ ទៅ ភូមិចារ្យ Char Village
៦០៥០៣១៤ ភូមិអូរគ្រូកែ Ou Kru Kae Village
៦០៥០៣១៥ ភូមិអាត់ស៊ូ At Su Village
  • យោងតាម លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក