ឃុំសំព្រោជ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសំព្រោជ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំសំព្រោជ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

06081201 ក្រសាំងជ្រុំត្បូង Krasang Chrum Tboung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06081202 ក្រសាំងជ្រុំជើង Krasang Chrum Cheung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06081203 ត្នោតគម Tnaot Kom លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06081204 សំព្រោជ Samprouch លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះសំព្រោចទៅ សំព្រោជ 5 06081205 គោកស្នាយ Kouk Snay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06081206 ពៃ Pey លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06081207 ចំបក់ខ្ពស់ Chambak Khpos លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06081208 ត្រាចជ្រុំ Trach Chrum លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06081209 ពភ្លូក Pophluk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះស្រៈពភ្លូកទៅ ពភ្លូក 10 06081210 អំពិល Ampil លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 11 06081211 មឈាយ Mochheay លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 12 06081212 ដូនល្អ Doun L'a លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 13 06081213 ប្រដិត Pradet លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 14 06081214 ល្វា Lvea លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 15 06081215 អូររំចេក Ou Rumchek លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 16 06081216 អំពៅព្រៃ Ampov Prey លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 17 06081217 ស្លាក់ក្រាញ់ Slak Kranh លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំសំព្រោជ

ឃុំសំព្រោជ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
 East 	ឃុំ បន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង
 West 	ឃុំ ពាមបាង ស្រុកស្ទោង
 South 	ឃុំ ចំណាក្រោម ស្រុកស្ទោង
 North 	ឃុំ កំពង់ចិនត្បូង ឃុំ ទ្រា ស្រុកស្ទោង