ឃុំសំរោង(ស្រុកកំពង់ធំ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសំរោង(ស្រុកកំពង់ធំ) (អង់គ្លេស: $ Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង មាន ភូមិ÷

ឃុំសំរោង(ស្រុកកំពង់ធំ)
ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិប្រាសាទ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village