ស្រុក​កំពង់ធំ(ខេត្តព្រះត្រពាំង)

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុក​កំពង់ធំ(ខេត្តព្រះត្រពាំង) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុក​កំពង់ធំ(ខេត្តព្រះត្រពាំង)
ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំកំពង់ទូក
ឃុំសម្បូ
ឃុំក្នុងស្រុក
ឃុំគគីរ
ឃុំសំរោង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[edit]

អប់រំ[edit]

សាសនា[edit]

វត្ត[edit]

មើលផងដែរ[edit]