ស្រុក​កំពង់ធំ(ខេត្តព្រះត្រពាំង)

ពីវិគីភីឌា

ស្រុក​កំពង់ធំ(ខេត្តព្រះត្រពាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

វត្តកំពង់និគ្រោសស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ធំ
ស្រុក​កំពង់ធំ(ខេត្តព្រះត្រពាំង)
ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំកំពង់ទូក
ឃុំសម្បូ
ឃុំក្នុងស្រុក
ឃុំគគីរ
ឃុំសំរោង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]