ឃុំស្រឡៅ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្រឡៅ (Sralau) អតីតកាលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ឃុំស្រឡៅ បច្វុប្បន្នស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមាន ១៥ ភូមិ÷

ឃុំស្រឡៅ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
០៦០៩០៦០១ ភូមិសេរីសាមគ្គីខាងត្បូង Serei Sameakki Khang Tboung
០៦០៩០៦០២ ភូមិសេរីសាមគ្គីខាងជើង Serei Sameakki Khang Cheung
០៦០៩០៦០៣ ភូមិដំរីស្លាប់ Damrei Slab
០៦០៩០៦០៤ ភូមិគគរ Kokor
០៦០៩០៦០៥ ភូមិអ្នកវាំង Neak Veang
០៦០៩០៦០៦ ភូមិទួលអំពិល Tuol Ampil
០៦០៩០៦០៧ ភូមិសេរីសាមគ្កីកណ្ដាល Serei Sameakki Kandal
០៦០៩០៦០៨ ភូមិស្នួល Snuol
០៦០៩០៦០៩ ភូមិគោកអណ្ដែត Kouk Andaet
០៦០៩០៦១០ ភូមិទួលពភ្លា ត្រូវបានកែឈ្មោះពី ភូមិទួលពព្លា Tuol Poplea
០៦០៩០៦១១ ភូមិបុស្សល្វា Bos Lvea
០៦០៩០៦១២ ភូមិទោង Toung
០៦០៩០៦១៣ ភូមិដំណាក់ ត្រូវបានកែឈ្មោះពី ភូមិទួលដំណាក់ Damnak
០៦០៩០៦១៤ ភូមិឧទុម្ពរ Otumpor
០៦០៩០៦១៥ គោកត្របែក Kork Trabaek