ចចក

ពីវិគីភីឌា

ជីវវិទ្យា[កែប្រែ]

Fox skeleton

ចចកក្នុងសង្គម​ខែ្ម​រ[កែប្រែ]

អត្ថន័យក្នុងសង្គម[កែប្រែ]

ក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ[កែប្រែ]

រឿងនិទាន[កែប្រែ]

រឿងព្រេងចចក[កែប្រែ]

Canids commonly known as foxes include the following genera and species:

Genus Species Picture
Canis Ethiopian wolf, sometimes called the Simien fox or Simien jackal
Ethiopian wolf, native to the Ethiopian highlands
Cerdocyon Crab-eating fox
Crab-eating fox, a South American species
Dusicyon extinct genus, including the Falkland Islands wolf, sometimes known as the Falklands Islands fox
Falkland Islands wolf Illustration by John Gerrard Keulemans (1842–1912)
Lycalopex
 • Culpeo or Andean fox
 • Darwin's fox
 • South American gray fox
 • Pampas fox
 • Sechuran fox
 • Hoary fox
A South American gray fox in Pan de Azúcar National Park along the Pacific coast of the Atacama Desert
Otocyon Bat-eared fox
Bat-eared fox in Kenya
Urocyon
 • Gray fox
 • Island fox
 • Cozumel fox (undescribed)
Island fox (Urocyon littoralis), in the Channel Islands of California, US
Vulpes
 • Arctic fox
 • Bengal fox
 • Blanford's fox
 • Cape fox
 • Corsac fox
 • Fennec fox
 • Kit fox
 • Pale fox
 • Rüppell's fox
 • Red fox
 • Swift fox
 • Tibetan sand fox
The fennec fox is the smallest species of fox


The island fox is a near-threatened species.


A red fox on the porch of a house.References[កែប្រែ]