ចរិយាមារយាទ

ពីវិគីភីឌា

ចរិយាមារយាទដែលធំគឺជាវាលមួយដែលស្ថិតក្នុងចរិយាដែលស្វែងរកដើម្បីអោយយល់ពីធម្មជាតិនៃចរិមារយាទដែលអាចទាញធម្មនិយាមបាន។ ចំណុចរួមនៃចរិយាមារយាទដ៏ធំគឺស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងយល់់ ស្គាល់ធំពីអ្វីមួយ ហើយអ្វីដែលមានន័យនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលត្រូវ និងអ្វីដែលខុស។ ចរិយាមារយាទដ៏ធំបានចូលមកជាមួយ G.E .Mooreដែលជាអ្នកទស្សនៈវិទូជនជាតិអង់គ្លេសពីឆ្នាំ១៩០៣។ ក្នុងនោះផងដែរជាដំបូងគាត់បានសរសេរនូវអ្វីដែលគាត់ហៅថា ជំនឿខុសពីធម្មជាតិ។ Moore បានច្រានចោលធម្មជាតិនិយមដែលស្ថិតក្នុងចរិយាមារយាទ នៅក្នុងមុនពេលកំណត់របស់គាត់ 'David Hume ជាទស្សនៈវិទូជនជាតិស្កតបានបង្ហាញការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាមួយ នៅលើភាពផ្សេងគ្នារវាង កត្តានិងការវាយតម្លៃ។ការសិក្សានៃរបៀបដែលយើងបានដឹងក្នុងចរិយាមារយាទDavid ហើយស្រដៀងនឹងការពិពណ៌នានិងការមិនពិពណ៌នា ពីទំនាស់ដែលយើងកាត់សេចក្តីនូវរឿងអ្វីមួយត្រូវ អ្វីមួយខុស។ យើងអាចមានឧទាហរណ៍ដែលគ្រាន់តែជាការពន្យល់នូវអារម្មណ៍'រំជួលចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណោះអំពីរឿងទាំងនេះ។


មើលបន្ថែមទៀត[កែប្រែ]

ចំណាំ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ត[កែប្រែ]

 • Aristotle, Nicomachean Ethics
 • The London Philosophy Study Guide Archived 2009-09-23 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. offers many suggestions on what to read, depending on the student's familiarity with the subject: Ethics Archived 2020-11-11 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 • Encyclopedia of Ethics. Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, editors. Second edition in three volumes. New York: Routledge, 2002. A scholarly encyclopedia with over 500 signed, peer-reviewed articles, mostly on topics and figures of, or of special interest in, Western philosophy.
 • Blackburn, S. (2001). Being good: A short introduction to ethics. Oxford: Oxford University Press.
 • De Finance, Joseph, An Ethical Inquiry, Rome, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1991.
 • De La Torre, Miguel A., "Doing Christian Ethics from the Margins," Orbis Books, 2004.
 • Derrida, J. 1995, The Gift of Death, translated by David Wills, University of Chicago Press, Chicago.
 • Fagothey, Austin, Right and Reason, Tan Books & Publishers, Rockford, Illinois, 2000.
 • Levinas, E. 1969, Totality and infinity, an essay on exteriority, translated by Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburgh.
 • Perle, Stephen (March 11, 2004). "Morality and Ethics: An Introduction". Retrieved 2007-02-13., Butchvarov, Panayot. Skepticism in Ethics (1989).
 • Solomon, R.C., Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics Through Classical Sources, New York: McGraw-Hill Book Company, 1984.
 • Vendemiati, Aldo, In the First Person, An Outline of General Ethics, Rome, Urbaniana University Press, 2004.
 • John Paul II, Encyclical Letter Veritatis Splendor, 6-8-1993.
 • D'Urance, Michel, Jalons pour une éthique rebelle, Aléthéia, Paris, 2005.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

ទំព័រគំរូ:Philosophy topics ទំព័រគំរូ:Ethics