ចុល្លវគ្គ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះត្រៃបិដក > វិន័យបិដក > ចុល្លវគ្គ (សៀវភៅភាគ៩ ដល់ ភាគ១១)

បឋមភាគ (សៀវភៅភាគ៩)[កែប្រែ]

កម្មក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

បារិវាសិកក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

ទុតិយភាគ (សៀវភៅភាគ១០)[កែប្រែ]

សមថក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

សេនាសនក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

តតិយភាគ (សៀវភៅភាគ១១)[កែប្រែ]

សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

វត្តក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

ភិក្ខុនីក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]

សត្តសតិកក្ខន្ធកៈ[កែប្រែ]