ចំងាយពីចំនុចមួយទៅប្លង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុង​លំហអឺគ្លីត ចំងាយ​ពី​ចំនុច​មួយ​ទៅ​ប្លង់​គឺ​ជា​ចំងាយ​ខ្លី​បំផុត​រវាង​ចំនុច​នោះ​និង​ចំនុច​មួយ​នៅ​លើ​ប្លង់​។ ទ្រឹស្តីបទពីតាករ​​បង្ហាញ​ថា​ចំងាយ​​ពី​ចំនុច​ A មួយ​ទៅ​ប្លង់ (P) ត្រូវគ្នា​នឹង​​ចំងាយ​ពី​ចំនុច A ទៅ​កាន់​ចំណោលកែង H នៅ​លើ​ប្លង់ (P) ។ នៅក្នុងលំហនៃតំរុយអរតូណរមេ ចំនុច​អាច​សរសេរ​ដោយ​ប្រើកូអរដោនេដេកាត​។

គេមានប្លង់ (P) និងចំនុច A ក្នុងលំហ​។ គេហៅ ជាកូធអរដោនេនៃចំនុច A និង ជាសមីការប្លង់ (P) ។ នោះចំងាយពីចំនុច A ទៅប្លង់ (P) តាង​ដោយ កំនត់​ដោយ​រូបមន្ត៖

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

គេមាន ជា​ចំណោលកែង​នៃ A លើ ប្លង់ (P) និង​ ជា​វ៉ិចទ័រន័រម៉ាល់​នៃ​ប្លង់ (P) ។ គេអាចនិយាយថា​វ៉ិចទ័រ និង កូលីនេអ៊ែរ​នឹងគ្នា (ស្របគ្នា) ។ គេអាចសរសេរ

    ( ដែល គឺជាចំនួនថេរ)

ហេតុនេះ

និង

គេបាន

គេបានប្រព័ន្ធសមីការ

ជំនួស ក្នុងសមីការទី៤ គេបាន

P គឺជាប្លង់ គ្រប់ a, b, c មិនសូន្យព្រមគ្នា គេបាន

ចំងាយពីចំនុច A ទៅប្លង់ (P) គឺប្រវែងវ៉ិចទ័រ

ហេតុនេះ