ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុបជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ

ពីវិគីភីឌា

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ (ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរបស់ CAT:CSD) តាមដានទំព័រដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ការលុបលឿន នៅក្រោម CSD G3​ ជាការបំផ្លិចបំផ្លាញសុទ្ធ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានមិនពិត និងច្បាស់លាស់ ការបោកបញ្ឆោតដែលមិនច្បាស់លាស់ (រួមទាំងរូបភាពដែលមានបំណងផ្តល់ព័ត៌មានខុស) និងការបញ្ជូនបន្តដែលបង្កើតឡើងដោយការសម្អាតចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទំព័រ ដើម្បីរាយទំព័រក្នុងប្រភេទនេះ សូមដាក់ស្លាកជាមួយទំព័រគំរូ {{db-g3}} ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីភាពសមស្របនៃទំព័រសម្រាប់ការលុបលឿន ពិចារណាបញ្ជូនវាទៅការពិភាក្សាអំពីការលុបជំនួសវិញ


ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុបជាការបំផ្លិចបំផ្លាញ"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។