ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុបជាដែលមានស្រាប់នៅលើគម្រោងវិគីមេឌាបរទេស

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវកាត់:
CAT:A2

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ (ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរបស់ CAT:CSD) តាមដានទំព័រដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ការលុបលឿន នៅក្រោម CSD A2​ ជាសរសេរជាភាសាបរទេស ខណៈពេលដែលមាននៅលើគម្រោងវិគីមេឌាផ្សេងទៀត ដើម្បីរាយទំព័រក្នុងប្រភេទនេះ សូមដាក់ស្លាកជាមួយទំព័រគំរូ {{db-a2}} ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីភាពសមស្របនៃទំព័រសម្រាប់ការលុបលឿន ពិចារណាបញ្ជូនវាទៅការពិភាក្សាអំពីការលុបជំនួសវិញ

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ទំព័រ​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុបជាដែលមានស្រាប់នៅលើគម្រោងវិគីមេឌាបរទេស"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។