ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

ពីវិគីភីឌា

ភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៣៣ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៣៣។

A

 • User af(១ ចំ, ៣ ទំ)

B

D

 • User de(៥ ចំ, ៥២ ទំ)

E

 • User el(៣ ទំ)
 • User en(៥ ចំ, ១៦៩ ទំ)
 • User es(៥ ចំ, ៣០ ទំ)
 • User et(១ ចំ, ៤ ទំ)

F

 • User fi(១ ចំ, ៧ ទំ)
 • User fr(៥ ចំ, ៥៦ ទំ)

G

I

 • User id(៣ ចំ, ២ ទំ)
 • User it(៦ ចំ, ១៦ ទំ)

J

 • User ja(៥ ចំ, ២៧ ទំ)

K

 • User km(៧ ចំ, ៩៨ ទំ)
 • User ko(៥ ចំ, ១១ ទំ)
 • User ksh(១ ចំ, ២ ទំ)

L

 • User la(២ ចំ, ៩ ទំ)
 • User lb(១ ចំ, ២ ទំ)
 • User li(១ ចំ, ២ ទំ)
 • User lo(២ ចំ, ៤ ទំ)

M

 • User ms(១ ចំ, ៤ ទំ)

N

P

R

 • User ru(៤ ចំ, ២២ ទំ)

S

T

 • User th(១ ចំ, ១៣ ទំ)
 • User tr(៧ ចំ, ១១ ទំ)

V

Z