ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៣៣ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៣៣។

A

 • User af(១ ចំ, ៣ ទំ)

B

 • User bar(១ ចំ, ២ ទំ)

D

 • User de(៥ ចំ, ៥២ ទំ)

E

 • User el(៣ ទំ)
 • User en(៥ ចំ, ១៦៨ ទំ)
 • User es(៥ ចំ, ៣០ ទំ)
 • User et(១ ចំ, ៤ ទំ)

F

 • User fi(១ ចំ, ៧ ទំ)
 • User fr(៥ ចំ, ៥៨ ទំ)

G

 • User gsw(១ ចំ, ២ ទំ)

I

 • User id(៣ ចំ, ២ ទំ)
 • User it(៦ ចំ, ១៦ ទំ)

J

 • User ja(៥ ចំ, ២៦ ទំ)

K

 • User km(៧ ចំ, ៩៦ ទំ)
 • User ko(៥ ចំ, ១១ ទំ)
 • User ksh(១ ចំ, ២ ទំ)

L

 • User la(២ ចំ, ១០ ទំ)
 • User lb(១ ចំ, ២ ទំ)
 • User li(១ ចំ, ២ ទំ)
 • User lo(២ ចំ, ៤ ទំ)

M

 • User ms(១ ចំ, ៤ ទំ)

N

 • User nds(១ ចំ, ៣ ទំ)
 • User nl(២ ចំ, ៩ ទំ)

P

 • User pdc(១ ចំ, ២ ទំ)
 • User pfl(១ ចំ, ២ ទំ)

R

 • User ru(៤ ចំ, ២១ ទំ)

S

T

 • User th(១ ចំ, ១៣ ទំ)
 • User tr(៧ ចំ, ១១ ទំ)

V

 • User vls(១ ចំ, ២ ទំ)

Z