ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ពីវិគីភីឌា

Included in this category are articles detailing how individuals, households, businesses and governments make decisions on how to allocate limited resources in markets where goods or services are being bought and sold.

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។