មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច

ពីវិគីភីឌា

មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច​គឺជាការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្តោតទៅលើ​បុគ្គល គ្រួសារ រឺក្រុមហ៊ុននិមួយៗ ខុសពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្តោតទៅលើដំណើរការ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ទាំងមូល​ ហើយរាល់បញ្ហាធំៗទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកដោះស្រាយ។ សូមជោគជ័យ