ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សិទ្ធិ

ពីវិគីភីឌា

A right is the power or privilege to which one is justly entitled or a thing to which one has a just claim. Rights serve as rules of interaction between people, and, as such, they place constraints upon the actions of individuals or groups.


កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សិទ្ធិ"

ទំព័រចំនួន២ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។