ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User zh-Hans

ពីវិគីភីឌា

អ្នកប្រើប្រាស់​ទាំងឡាយណា ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម​នេះ បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​ចេះ​និយាយ​​ភាសា ចិន​អក្សរ​កាត់ ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "User zh-Hans"

ទំព័រចំនួន២ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។