អ្នកប្រើប្រាស់:Ffffnm

  ពីវិគីភីឌា
  chaus
  ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Babel
  zh-N 中文是这位用户的母语
  zh-Hans-CN-N 陆式简体中文是这位用户的母语
  km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនចេះ (ឬយល់បានខ្លះៗទាំងលំបាក) ភាសាខ្មែរទេ។
  en-1 This user has basic knowledge of English.
  ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
  zh-Hans-5 这位用户的简体中文达到专业水平
  zh-Hant-4 這位使用者有接近母語使用者水平的繁體中文知識。
  lzh-2 此君有志文言也。
  zh-Hant-TW-3 這位使用者有進階水平的臺式繁體中文知識。
  yue-1 呢位用戶有基本廣東話知識。
  zh-Hant-HK-1 這位用戶有基本港式中文知識。
  អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា