ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User zh-Hant-HK

ពីវិគីភីឌា

អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម​នេះ បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​ចេះ​និយាយ​​ភាសា Chinese (Hong Kong) ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "User zh-Hant-HK"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។