ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:User zh-Hant-HK

ពីវិគីភីឌា

អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម​នេះ បញ្ជាក់​ថា​ពួកគេ​ចេះ​និយាយ​​ភាសា Chinese (Hong Kong) ។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ​មិនមានផ្ទុកអត្ថបទឬ​ឯកសារមេឌា​ណាមួយទេ។