ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (English: Natural Number) គឺជាលេខដែលប្រើសំរាប់រាប់ចំនួន។ ចំនួនគត់ធម្មជាតិ តាងដោយ ឬ N។ ចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនអាចជាៈ

ចំនួនទាំងនោះគឺៈ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52...

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]