ចំនួនពិត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា ចំនួនពិត គឺជាតម្លៃដែលតំណាងជាបរិមាណមួយនៅតាមបណ្តោយបន្ទាត់មួយ ។