ចំនួនហ្គាលីលេ

ពីវិគីភីឌា

ចំនួនហ្គាលីលេ ជាទំហំគ្មានខ្នាត​ប្រើ​នៅក្នុងមេកានិចនៃសន្ទនីយ៍ សំរាប់កំនត់ធៀបរវាងភាពកកិតនិងភាពស្អិតរបស់សន្ទនីយ៍។ វាជាផលធៀបរវាងកំលាំងទំនាញដីនិងកំលាំងស្អិត។ ចំនួនហ្គាលីលេ​ត្រូវបានគេប្រើ​សំរាប់សិក្សាចលនាក្នុងអង្គធាតុស្អិត ការរីកដោយកំដៅ សិក្សាទន្លាក់សេរីក្នុងសន្ទនីយ៍ និង សិក្សាពីចលនាទឹកហូរលើជញ្ជាំងជាដើម។ គេគណនាចំនួនហ្គាលីលេ​ដោយរូបមន្ត៖

ចំនួននេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីតាលី ហ្គាលីលេអូ ហ្គាលីលេ (១៥៦៤ - ១៦៤២)។