សំទុះទំនាញដី

ពីវិគីភីឌា

ក្នុង​រូបវិទ្យា សំទុះ​ទំនាញ​ផែនដី​ (ឬ​សំទុះទំនាញដី) គឺជា​សំទុះ​នៃ​អង្គធាតុ​ដោយ​កំលាំងទំនាញផែនដី​ពីអង្គធាតុមួយផ្សេងទៀត។ ដោយអវត្តមានកំលាំងផ្សេងៗទៀត អង្គធាតុ​ដែល​មាន​សំទុះ​ក្នុង​ដែនទំនាញផែនដីនៅ​ខណៈ​ពេលដូចគ្នា ដោយមិនគិតពីម៉ាស់នៃអង្គធាតុ។ នៅលើផ្ទៃ​ផែនដី​គ្រប់អង្គធាតុទាំងអស់ធ្លាក់ដោយសំទុះទំនាញដីនៅចន្លោះ ៩,៧៨ និង ៩,៨២ m/s² អាស្រ័យនឹងរយះកំពស់ ដែលជាទូទៅតំលៃស្តង់ដាររបស់វាគឺ ៩,៨២ m/s² (ប្រហែល ៣២,១៧៤ ft/s) ។

សំទុះទំនាញដីឆ្ពោះទៅអង្គធាតុមួយអោយដោយរូបមន្ត

ដែល:

  • m គឺ​ជា​ម៉ាស់​អង្គធាតុ
  • r គឺជាចំងាយពីផ្ចិតនៃអង្គធាតុទៅតំបន់ដែលយើងកំនត់យក
  • គឺជាវ៉ិចទ័រប្រវែងឯកតា​ពីផ្ចិតអង្គធាតុទៅតំបន់ដែលកំនត់យក
  • G គឺជា​ថេរទំនាញសាកល​។