ឆន្នាមាត្យ

ពីវិគីភីឌា

ឆន្នាមាត្យ ឬអាមាត្យឆន្នៈ ជាអាមាត្យអ្នកថែរក្សាសេះកណ្ឋកៈរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វ។ ក្រោយមកបានបួសជាភិក្ខុ ហើយសាងបញ្ហានិងជាហេតុនៃដើមបញ្ញត្តិនៃសិក្ខាបទឈ្មោះ អបុព្វជាតិកៈ ក្នុង សង្ឃាទិសេស ១៣។