សេះកណ្ឋកៈ

ពីវិគីភីឌា

ភិក្ខុឃឹម សាលីម


សេះរបស់ព្រះរាជកុមារសិទ្ធត្ថបរមពោធិសត្ថកាលនាំព្រះអង្គស្តេចយាងចេញសាងព្រះផ្នួសឈ្មោះសេះកណ្ឋកៈ។ បន្ទាប់ពីសេះនេះស្លាប់ បានបង្កើត

ឯស្ថានសួគ៌ទេវលោកឈ្មោះកណ្ឋកទេវបុត្រ។ មើលបន្ថែម វិមានវត្ថុ ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តន្តបិដក។