ឆាយាលក្សសារព័ត៌មាន

ពីវិគីភីឌា

ឆាយាលក្សសារព័ត៌មាន​[កែប្រែ]

ឆាយាលក្សសារព័ត៌មាន គឺជាភាពវិសេសមួយដែលកើតចេញមកពីវិជ្ជាជិវៈសារព័ត៌មាន​ដូចជា (ការរួមបញ្ចូល​ ការកែប្រែ និងធ្វើការបង្ហាញនូវសម្ភារៈសារព័ត៌មានសំរាប់ចាក់ផ្សាយ ជាសារធារណៈ)គឺជាការបង្កើតរូបភាពទៅតាមលំដាប់លំដោយ សំរាប់ផ្តល់ទៅឲ្យសារព័ត៌មាន។​ សារព័ត៌មានឥលូវនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើរូបភាពតែប៉ុណ្ណោះ​ ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះគេក៏ប្រើ​វិដេអូសំរាប់ចាក់ផ្សាយលើវិជ្ជជីវៈសារព័ត៌មានដែរ។​ ឆាយាលក្សសារព័ត៌មានគឺមានឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញដែលវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការថតរូបផងដែរ​ដូចជា(ឯកសារលក្ខណៈរូបភាព សង្គម​ មហាវីថី រីក៏ជាការប្រារព្វពិធិផ្សេងៗ) ដោយប្រតិបត្តិរតាមក្របសីលធម៌​ ជាគម្រោងមួយប្រាប់ពីបំណងថា ការធ្វើការដោយមានភាពស្មោះត្រង់ មិនលំអៀង នៅខណៈដែលកំពុងបា្រប់រឿងមួយយ៉ាងម៉្មត់ចត់ដើម្បី សរសេជាព័ត៌មាន។​​ ឆាយាលក្សសារព័ត៌​ ជាការបង្កើតរូបភាពដែលអាចជូយឲ្យសម្រេច​នូវការសរសរព័ត៌មានបានល្អ។

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

ការរកឃើញ[កែប្រែ]

ការធ្វើព័ត៌មានឲ្យល្បីល្បាញជាមួយនិងរូបភាពគឺអាចធ្វើទៅបានដោយសារការបោះពុម្ព​ និងការបញ្ជូលថ្មីនូវរូបភាព​ដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៨៨០​និង ១៨៩៧។ ខណៈពេលដែលដំណឹងសំខាន់គឺជាការថតបំផុតនៅឆ្នាំ ១៨៥០។​ ចំនែកការបោះពុម្ពកាតប្រេសជាលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ១៨៨០។


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ទាប់[កែប្រែ]

  • Kenneth Kobre, Photojournalism : The Professional's Approach 6th edition Focal Press, 2008.
  • Don McCullin. Hearts of Darkness (1980 - much reprinted).
  • Zavoina, Susan C., and John H. Davidson, Digital Photojournalism (Allyn & Bacon, 2002). ISBN 0-205-33240-4
  • The Photograph, Graham Clarke, ISBN 0-19-284200-5

តំណរភា្ជប់ខាងក្នុង[កែប្រែ]