ទំព័រគំរូ:Cite web

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Lua error in Module:Cite_web at line 49: attempt to concatenate field 'title' (a nil value).

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Script error: No such module "Template wrapper".

Usage[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper". For references with author credit

{{cite web |url= |title= |last= |first= |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}

For references without author credit

{{cite web |url= |title= |author=<!--Not stated--> |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}

|} Script error: No such module "Template wrapper".

{{cite web
 |url=
 |title=
 |last=
 |first=
 |date=
 |website=
 |publisher=
 |access-date=
 |quote=}}

|} Script error: No such module "Template wrapper".

{{cite web |url= |url-access= |title= |last= |first= |author= |author-link= |last2= |first2= |author2= |author-link2= |date= |year= |orig-year= |editor-last= |editor-first= |editor= |editor-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editors= |department= |website= |series= |publisher= |agency= |location= |page= |pages= |at= |language= |script-title= |trans-title= |type= |format= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |access-date= |url-status= |archive-url= |archive-date= |via= |quote= |ref= |postscript= }}

|} Script error: No such module "Template wrapper".

{{cite web
 |url=
 |url-access=
 |title=
 |last=
 |first=
 |author-link=
 |last2=
 |first2=
 |author-link2=
 |date=
 |year=
 |orig-year=
 |editor-last=
 |editor-first=
 |editor-link=
 |editor2-last=
 |editor2-first=
 |editor2-link=
 |department=
 |website=
 |series=
 |publisher=
 |agency=
 |location=
 |page=
 |pages=
 |at=
 |language=
 |script-title=
 |trans-title=
 |type=
 |format=
 |arxiv=
 |asin=
 |bibcode=
 |doi=
 |doi-broken-date=
 |isbn=
 |issn=
 |jfm=
 |jstor=
 |lccn=
 |mr=
 |oclc=
 |ol=
 |osti=
 |pmc=
 |pmid=
 |rfc=
 |ssrn=
 |zbl=
 |id=
 |access-date=
 |url-status=
 |archive-url=
 |archive-date=
 |via=
 |quote=
 |ref=
 |postscript=}}

Script error: No such module "Template wrapper".

 
 
 
 
 
last
 
last
last2
 
 
 
 
 
editor-last
 
editor-last
editor2-last
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
url 
url 
url, archive-date
archive-url
 
 
 
 
 
 

Script error: No such module "Template wrapper".

 
required
 
required
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Script error: No such module "Template wrapper".

Choosing between Template:cite web and Template:cite news[កែប្រែ]

Before 2014, editors had to decide whether to use {{cite web}} or {{cite news}} based on their features. In 2014, most of the differences between the two templates were eliminated.

As of 29 July 2016, {{cite web}} and {{cite news}} have the following differences:

  • {{cite news}} can be used for offline (paper) sources whereas {{cite web}} generates a missing URL error when no URL is provided
  • {{cite news}} accepts |issue= and |volume= parameters while {{cite web}} does not (See ទំព័រគំរូ:Slink; see also {{cite magazine}}).

But given the same set of valid parameters, their output is exactly the same:

cite web: Dwight Silverman (July 15, 2011).Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows. Houston Chronicle. Hearst Corporation (July 15, 2011)
cite news: Silverman, Dwight (July 15, 2011). "Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows". Houston Chronicle (Hearst Corporation). http://blog.chron.com/techblog/2011/07/microsoft-envisions-a-universal-os-but-it-might-not-be-called-windows/. 

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2

Using "format="[កែប្រែ]

When this template detects a link whose URL includes an extension of ".pdf" or ".PDF", typical of PDF files, it automatically displays a PDF icon after the link (regardless of whether the link goes to a PDF file or to an HTML landing page, typical of paysites). It also internally acts as if |format=PDF had been specified, which displays " (PDF)" after the icon. (In this case, an explicit |format=PDF parameter would be redundant, so it is not recommended to add it. Users may remove it. Citation bot, when invoked, will remove it. (ref))

If the link is to a PDF file that is not automatically recognizable by its extension, this template does not display the PDF icon. You may add the parameter |format=PDF, which displays " (PDF)" after the link.

For links to files in other formats, no icon is displayed. For example, for an .odt file, you may add the parameter |format=ODT, which displays " (ODT)" after the link.

Foreign language and translated title[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Markup2

Using author-link[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Markup2

Multiple authors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Markup2

No author[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Markup2

No author, no publisher[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2 ទំព័រគំរូ:Markup2

Using "archive-url" and "archive-date" (and optionally "url-status") for webpages that have been archived [កែប្រែ]

By default, if "archive-url" is used, |url-status=dead and the main link is to the archive:

ទំព័រគំរូ:Markup2

With |url-status=live, the main link is to the original:

ទំព័រគំរូ:Markup2

With |url-status=unfit or
usurped
, the original is not linked at all:

ទំព័រគំរូ:Markup2

Using quote[កែប្រែ]

Parameters[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

COinS[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

What's new[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Deprecated[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Description[កែប្រែ]

Authors[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Title[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Date[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Website[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Publisher[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Series[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

In-source locations[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

URL[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Anchor[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Identifiers[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Quote[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Editors[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Laysummary[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Display options[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Subscription or registration required[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Cite web

ទំព័រគំរូ:Sandbox other

Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Linesuggested
First namefirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Linesuggested
Author linkauthorlink author-link subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

Lineoptional
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 2authorlink2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

Page nameoptional
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Lineoptional
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 3authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Page nameoptional
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Lineoptional
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 4authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Page nameoptional
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Lineoptional
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 5authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Page nameoptional
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Lineoptional
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 6authorlink6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Page nameoptional
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Lineoptional
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 7authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Page nameoptional
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Lineoptional
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 8authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Page nameoptional
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Lineoptional
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 9authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Page nameoptional
Authors listauthors people host credits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

Stringoptional
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Default
,
Stringoptional
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Default
;
Stringoptional
Display authorsdisplay-authors displayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used. By default, all authors are displayed. Examples: |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation followed by et al. |display-authors=etal displays all authors in the list followed by et al.

Stringoptional
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Stringoptional
Source datedate

Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink

Datesuggested
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; deprecated in favor of 'date', except for the special case of ISO dates with CITEREF in CS2 or Harvard citations

Stringoptional
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Stringoptional
Editor last nameeditor-last editor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

Lineoptional
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Lineoptional
Editor linkeditor-link editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

Page nameoptional
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

Lineoptional
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

Page nameoptional
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

Lineoptional
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

Page nameoptional
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

Lineoptional
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

Page nameoptional
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

Lineoptional
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

Page nameoptional
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

Lineoptional
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

Page nameoptional
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

Lineoptional
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

Page nameoptional
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

Lineoptional
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

Page nameoptional
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

Lineoptional
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

Page nameoptional
Othersothers

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'. Only one ''others'' parameter is allowed: e.g., 'Illustrated by Jane Doe; Translated by John Smith'

Stringoptional
Titletitle

The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of your web browser. Not the name of the website.

Stringrequired
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Stringoptional
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol relative scheme "//..."

Example
https://www.metacritic.com//...
Stringrequired
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Stringoptional
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

Default
'dead' if an Archive URL is entered
Example
'dead' or 'live'
Auto value
live
Stringsuggested
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

Stringsuggested
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Datesuggested
Archive formatarchive-format

Format of the archived copy; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Stringoptional
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Datesuggested
Name of the websitewebsite work

Title (name) of the website (or its short URL if no plain-language title is discernible); may be wikilinked; will display in italics. Having both 'publisher' and 'website' is redundant in many cases.

Example
Rotten Tomatoes
Stringsuggested
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Stringoptional
Publisherpublisher

Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'publisher' and 'website' (a.k.a. 'work') is redundant in many cases.

Example
"CBS Interactive", which owns "Metacritic.com"
Stringoptional
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Stringoptional
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Stringoptional
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'

Stringoptional
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Stringoptional
Languagelanguage lang

The language in which the source is written, if not English; use the full language name or one of the standard MediaWiki language codes; do not use icons or templates; separate multiple languages with commas (with no 'and' before the last one)

Example
de, fr, es
Stringoptional
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Stringoptional
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Stringoptional
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Stringoptional
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Stringoptional
Published viavia

Name of the entity hosting the original copy of the work, if different from the publisher. This entity is committed not to alter the work. GitHub, SourceForge, CodePlex, YouTube, Vimeo, Dailymotion and Netflix are examples of service dedicated to acting on behalf of the publisher, but Archive.org, Wikimedia Commons and grc.com have done this on certain occasions.

Example
"GitHub", which hosts "Visual Studio Code" on behalf of "Microsoft"
Stringoptional
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Stringoptional
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Stringoptional
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Stringoptional
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Stringoptional
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Stringoptional
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Lineoptional
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Lineoptional
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Stringoptional
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Stringoptional
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Stringoptional
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Stringoptional
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Stringoptional
JSTORjstor

JSTOR identifier

Stringoptional
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Stringoptional
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Stringoptional
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Stringoptional
OLol

Open Library identifier

Stringoptional
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Stringoptional
PMCpmc

PubMed Center article number

Stringoptional
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Stringoptional
RFCrfc

Request for Comments number

Stringoptional
SSRNssrn

Social Science Research Network

Stringoptional
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Stringoptional
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Stringoptional
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Stringoptional
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Stringoptional
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Default
.
Stringoptional
Subscription requiredsubscription

Use 'url-access' instead

Stringdeprecated
Registration requiredregistration

Use 'url-access' instead

Stringdeprecated
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Default
.
Stringoptional
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Stringoptional
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Stringoptional
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

Stringoptional
Editionedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

Stringoptional
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Stringoptional
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Stringoptional
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Stringoptional
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Stringoptional
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Stringoptional
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Stringoptional

See also[កែប្រែ]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

ទំព័រគំរូ:Sandbox other