ទំព័រគំរូ:Cite web

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{{autho

 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល</includeonly>
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template is used to cite online sources in Wikipedia articles. {{Cite news}} can also be used when citing a news source; for general information about citations in Wikipedia articles, see Wikipedia:Cite sources. A general discussion of the use of templates for adding citations to Wikipedia articles is available at Wikipedia:Citation templates.

Usage[កែប្រែ]

Common forms with authors in any format[កែប្រែ]

Citations within a page should use consistent formats. However, there is no consensus about which format is best. The following examples are for citations where one or more authors are listed in a single |author=authors parameter, using any format. Also shown below are two separate date formats that are commonly used in Wikipedia:

Day Month Year
{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |accessdate=១៨ ខែមិថុនា ២០១៩}}
Month Day, Year
{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |accessdate=ខែមិថុនា ១៨, ២០១៩}}

Common forms with last1, first1; last2, first2[កែប្រែ]

The examples hereafter will suffice for up to two authors each with first and last names; for more, just create more parameters in a similar style:

Day Month Year
{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |work= |publisher= |accessdate=១៨ ខែមិថុនា ២០១៩}}
Month Day, Year
{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |work= |publisher= |accessdate=ខែមិថុនា ១៨, ២០១៩}}

All parameters[កែប្រែ]

When copying all parameters in either the vertical or horizontal layouts, delete those which are not needed. None of the parameters should be capitalised, or the template will not work as intended. For example, use "url", "title", etc. - not "URL", "Title", etc.

All parameters, horizontal layout
{{cite web |url= |title= |first= |last= |author= |authorlink= |coauthors= |date= |month= |year= |work= |publisher= |location= |page= |pages= |at= |language= |trans_title= |format= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doibroken= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc = |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archiveurl= |archivedate= |deadurl= |accessdate= |quote= |ref= |separator= |postscript=}}
All parameters, vertical layout
All parameters,
vertical layout
Common parameters,
vertical layout,
multiple authors
Common parameters,
vertical layout,
single author
{{cite web
 | url     = 
 | title    = 
 | first    = 
 | last    = 
 | author   = 
 | authorlink = 
 | coauthors  = 
 | date    = 
 | month    = 
 | year    = 
 | work    = 
 | publisher  = 
 | location  = 
 | page    = 
 | pages    = 
 | at     = 
 | language  = 
 | trans_title = 
 | format   = 
 | arxiv    = 
 | asin    = 
 | bibcode   = 
 | doi     = 
 | doibroken  = 
 | isbn    = 
 | issn    = 
 | jfm     = 
 | jstor    = 
 | lccn    = 
 | mr     = 
 | oclc    = 
 | ol     = 
 | osti    = 
 | pmc     = 
 | pmid    = 
 | rfc     = 
 | ssrn    = 
 | zbl     = 
 | id     = 
 | archiveurl = 
 | archivedate = 
 | deadurl   = 
 | accessdate = 
 | quote    = 
 | ref     = 
 | separator  = 
 | postscript = 
}}
{{cite web
 | url  = 
 | title = 
 | last1 = 
 | first1 = 
 | last2 = 
 | first2 = 
 | date  = 
 | work  = 
 | publisher = 
 | accessdate = 
}}
{{cite web
 | url  = 
 | title = 
 | author = 
 | date  = 
 | work  = 
 | publisher = 
 | accessdate = 
}}

Examples[កែប្រែ]

{{cite web |url = http://www.example.org/ |title = My Favorite Things, Part II |author = Doe, John |publisher = Open Publishing |date = 30 April 2005 |work = Encyclopedia of Things |accessdate= 6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url = http://www.example.org/ |title = My Favorite Things, Part II |author = Doe, John |date = 30 April 2005 |work = Encyclopedia of Things |accessdate = 6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |date=30 April 2005 |accessdate=6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |accessdate=6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |accessdate=6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.nfl.com/rulebook/digestofrules |title=Digest of Rules |publisher=National Football League |accessdate=6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
Using format

{{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |publisher=International Narcotics Control Board |format=PDF |accessdate=6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
Foreign language and translated title

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Honni soit qui mal y pense |author=Joliet, François |date=30 April 2005 |accessdate=6 July 2005 |language=French |trans_title=Shame on those who think evil }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
Using authorlink

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |authorlink=John Doe |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=6 July 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
Using coauthors

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favorite Things |first=John |last=Doe |coauthors=Smith, Peter; Smythe, Jim |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=16 May 2006 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favorite Things |first=John |last=Doe |coauthors=Peter Smith; Jim Smythe |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=16 May 2006 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
No author

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=16 May 2006 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
No author, no publisher

This abbreviated format should only be used when the editor cannot determine the publisher and author.

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |accessdate=6 July 2005}}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |accessdate=6 July 2005}}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=30 April 2005 |format=PDF |accessdate=6 July 2005 |language=Greek }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
Using "archiveurl" and "archivedate" (and optionally "deadurl") for webpages that have been archived

{{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=30 April 2005 |format=PDF |accessdate=6 July 2005 |archiveurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |archivedate=11 September 2005 }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{cite web |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |title=Interview with Maggie Downs |date=31 March 2006 |publisher=The Desert Sun |archiveurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |archivedate=26 April 2006 |deadurl=no }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

{{Cite web |url=http://www.wunderground.com/global/stations/03772.html |title=London, United Kingdom Forecast : Weather Underground (weather and elevation at Heathrow Airport) |publisher=The Weather Underground, Inc. |accessdate=6 June 2008 |ref=harv | archiveurl=http://www.webcitation.org/5yo0HaAk7 |archivedate=19 May 2011| deadurl=no }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
Using "quote"

{{cite web |url=http://www.webexhibits.org/daylightsaving/c.html |title=Daylight saving time: rationale and original idea |work=WebExhibits |year=2008 |accessdate=27 September 2009 |quote=...&nbsp;Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins&nbsp;...' }}

 • {{{autho
 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

Parameters[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

Use of templates within the citation template, is generally discouraged as many of these templates will add a lot of extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

By default, sets of fields are terminated with a period (.). This can be an issue when the last field uses an abbreviation or initial that ends with a period, as then two periods will display (..). The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.

Description[កែប្រែ]

Authors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/author ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/others

Title[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/work

This parameter is required and will generate an error if not defined. On errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/type

 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name; do not use icons or templates.

Date[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/date

Publisher[កែប្រែ]

 • publisher: Name of publisher; may be wikilinked if relevant. The publisher is the company that publishes the work being cited. Do not use the publisher parameter for the name of a work (e.g., a book, encyclopedia, newspaper, magazine, journal, website). Not normally used for periodicals. Corporate designations such as "Ltd", "Inc" or "GmbH" are not usually included. Omit where the publisher's name is substantially the same as the name of the work (for example, The New York Times Co. publishes The New York Times newspaper, so there is no reason to name the publisher). Displays after title; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
 • place: Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location; examples: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • publication-place: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • publication-date: Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.

Series[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/series

In-source locations[កែប្រែ]

 • page: The number of a single page in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Displays preceded by p. unless |nopp=y.
 • OR: pages: A range of pages in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Separate using an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded by pp. unless |nopp=y.
  • nopp: Set to y to suppress the p. or pp. notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=. Use only one of |page=, |pages=, or |at=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.

URL[កែប្រែ]

 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: WP:PAGELINKS.
  • accessdate: Full date when original URL was accessed; use the same format as other access and archive dates in the citations.[១] Do not wikilink. Not required for web pages or linked documents that do not change; mainly for use of web pages that change frequently or have no publication date. Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and Internet Archive (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations.[១] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but preemptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.

ទំព័រគំរូ:MediaWiki URL rules

 1. ១,០ ១,១ Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.

Anchor[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/ref

Identifiers[កែប្រែ]

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier.

Quote[កែប្រែ]

 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.

Editors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/editor

Laysummary[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/lay

Display options[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/display

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

No description.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Last2last2

no description

Unknownoptional
Last4last4

no description

Unknownoptional
Surname4surname4

no description

Unknownoptional
Author4author4

no description

Unknownoptional
Last5last5

no description

Unknownoptional
Surname5surname5

no description

Unknownoptional
Author5author5

no description

Unknownoptional
Last6last6

no description

Unknownoptional
Surname6surname6

no description

Unknownoptional
Author6author6

no description

Unknownoptional
Last7last7

no description

Unknownoptional
Surname7surname7

no description

Unknownoptional
Author7author7

no description

Unknownoptional
Last8last8

no description

Unknownoptional
Surname8surname8

no description

Unknownoptional
Author8author8

no description

Unknownoptional
Last9last9

no description

Unknownoptional
Surname9surname9

no description

Unknownoptional
Author9author9

no description

Unknownoptional
First1first1

no description

Unknownoptional
Given1given1

no description

Unknownoptional
Firstfirst

no description

Unknownoptional
Givengiven

no description

Unknownoptional
First2first2

no description

Unknownoptional
Given2given2

no description

Unknownoptional
First3first3

no description

Unknownoptional
Given3given3

no description

Unknownoptional
First4first4

no description

Unknownoptional
Given4given4

no description

Unknownoptional
First5first5

no description

Unknownoptional
Given5given5

no description

Unknownoptional
First6first6

no description

Unknownoptional
Given6given6

no description

Unknownoptional
First7first7

no description

Unknownoptional
Given7given7

no description

Unknownoptional
First8first8

no description

Unknownoptional
Given8given8

no description

Unknownoptional
First9first9

no description

Unknownoptional
Given9given9

no description

Unknownoptional
Author-linkauthor-link

no description

Unknownoptional
Author1-linkauthor1-link

no description

Unknownoptional
Authorlinkauthorlink

no description

Unknownoptional
Authorlink1authorlink1

no description

Unknownoptional
Author2-linkauthor2-link

no description

Unknownoptional
Authorlink2authorlink2

no description

Unknownoptional
Author3-linkauthor3-link

no description

Unknownoptional
Authorlink3authorlink3

no description

Unknownoptional
Author4-linkauthor4-link

no description

Unknownoptional
Authorlink4authorlink4

no description

Unknownoptional
Author5-linkauthor5-link

no description

Unknownoptional
Authorlink5authorlink5

no description

Unknownoptional
Author6-linkauthor6-link

no description

Unknownoptional
Authorlink6authorlink6

no description

Unknownoptional
Author7-linkauthor7-link

no description

Unknownoptional
Authorlink7authorlink7

no description

Unknownoptional
Author8-linkauthor8-link

no description

Unknownoptional
Authorlink8authorlink8

no description

Unknownoptional
Author9-linkauthor9-link

no description

Unknownoptional
Authorlink9authorlink9

no description

Unknownoptional
Coauthorcoauthor

no description

Unknownoptional
Coauthorscoauthors

no description

Unknownoptional
Othersothers

no description

Unknownoptional
Editor-lasteditor-last

no description

Unknownoptional
Editor-surnameeditor-surname

no description

Unknownoptional
Editor1-lasteditor1-last

no description

Unknownoptional
Editor1-surnameeditor1-surname

no description

Unknownoptional
Editoreditor

no description

Unknownoptional
Editorseditors

no description

Unknownoptional
Editor2-lasteditor2-last

no description

Unknownoptional
Editor2-surnameeditor2-surname

no description

Unknownoptional
Editor3-lasteditor3-last

no description

Unknownoptional
Editor3-surnameeditor3-surname

no description

Unknownoptional
Editor4-lasteditor4-last

no description

Unknownoptional
Editor4-surnameeditor4-surname

no description

Unknownoptional
Editor-firsteditor-first

no description

Unknownoptional
Editor-giveneditor-given

no description

Unknownoptional
Editor1-firsteditor1-first

no description

Unknownoptional
Editor1-giveneditor1-given

no description

Unknownoptional
Editor2-firsteditor2-first

no description

Unknownoptional
Editor2-giveneditor2-given

no description

Unknownoptional
Editor3-firsteditor3-first

no description

Unknownoptional
Editor3-giveneditor3-given

no description

Unknownoptional
Editor4-firsteditor4-first

no description

Unknownoptional
Editor4-giveneditor4-given

no description

Unknownoptional
Editor-linkeditor-link

no description

Unknownoptional
Editor1-linkeditor1-link

no description

Unknownoptional
Editor2-linkeditor2-link

no description

Unknownoptional
Editor3-linkeditor3-link

no description

Unknownoptional
Editor4-linkeditor4-link

no description

Unknownoptional
Yearyear

no description

Unknownoptional
Datedate

no description

Unknownoptional
Publication-datepublication-date

no description

Unknownoptional
Dayday

no description

Unknownoptional
Monthmonth

no description

Unknownoptional
Workwork

no description

Unknownoptional
Trans_titletrans_title

no description

Unknownoptional
Typetype

no description

Unknownoptional
Pagepage

no description

Unknownoptional
Noppnopp

no description

Unknownoptional
Pagespages

no description

Unknownoptional
Atat

no description

Unknownoptional
Titletitle

no description

Unknownoptional
Template doc demotemplate doc demo

no description

Unknownoptional
Archiveurlarchiveurl

no description

Unknownoptional
Deadurldeadurl

no description

Unknownoptional
Urlurl

no description

Unknownoptional
Access-dateaccess-date

no description

Unknownoptional
Accessdateaccessdate

no description

Unknownoptional
Locationlocation

no description

Unknownoptional
Publisherpublisher

no description

Unknownoptional
Languagelanguage

no description

Unknownoptional
Formatformat

no description

Unknownoptional
Seriesseries

no description

Unknownoptional
Versionversion

no description

Unknownoptional
Idid

no description

Unknownoptional
Arxivarxiv

no description

Unknownoptional
Asinasin

no description

Unknownoptional
Asin-tldasin-tld

no description

Unknownoptional
Bibcodebibcode

no description

Unknownoptional
Doidoi

no description

Unknownoptional
Doi_inactivedatedoi_inactivedate

no description

Unknownoptional
Doi_brokendatedoi_brokendate

no description

Unknownoptional
Isbnisbn

no description

Unknownoptional
Issnissn

no description

Unknownoptional
Jfmjfm

no description

Unknownoptional
Jstorjstor

no description

Unknownoptional
Lccnlccn

no description

Unknownoptional
Mrmr

no description

Unknownoptional
Oclcoclc

no description

Unknownoptional
Olol

no description

Unknownoptional
Ostiosti

no description

Unknownoptional
Pmcpmc

no description

Unknownoptional
Pmidpmid

no description

Unknownoptional
Rfcrfc

no description

Unknownoptional
Ssrnssrn

no description

Unknownoptional
Zblzbl

no description

Unknownoptional
Quotequote

no description

Unknownoptional
Refref

no description

Unknownoptional
Laysummarylaysummary

no description

Unknownoptional
Laysourcelaysource

no description

Unknownoptional
Laydatelaydate

no description

Unknownoptional
Archivedatearchivedate

no description

Unknownoptional
Authormaskauthormask

no description

Unknownoptional
Author-maskauthor-mask

no description

Unknownoptional
Author-name-separatorauthor-name-separator

no description

Unknownoptional
Author-separatorauthor-separator

no description

Unknownoptional
Display-authorsdisplay-authors

no description

Unknownoptional
Lastauthoramplastauthoramp

no description

Unknownoptional
Postscriptpostscript

no description

Unknownoptional
Separatorseparator

no description

Unknownoptional
Seperatorseperator

no description

Unknownoptional
Accessdaymonthaccessdaymonth

no description

Unknownoptional
Accessmonthdayaccessmonthday

no description

Unknownoptional
Accessdayaccessday

no description

Unknownoptional
Accessmonthaccessmonth

no description

Unknownoptional
Accessyearaccessyear

no description

Unknownoptional
Dateformatdateformat

no description

Unknownoptional
Accessedaccessed

no description

Unknownoptional