ជញ្ជាំងកោសិកា

ពីវិគីភីឌា

A cell wall is a structural layer surrounding some types of cells, situated outside the cell membrane. It can be tough, flexible, and sometimes rigid. It provides the cell with both structural support and protection, and also acts as a filtering mechanism. Cell walls are present in most prokaryotes (except mycoplasma bacteria), in algae, plants and fungi but rarely in other eukaryotes including animals. A major function is to act as pressure vessels, preventing over-expansion of the cell when water enters.

The composition of cell walls varies between species and may depend on cell type and developmental stage. The primary cell wall of land plants is composed of the polysaccharides cellulose, hemicellulose and pectin. Often, other polymers such as lignin, suberin or cutin are anchored to or embedded in plant cell walls. Algae possess cell walls made of glycoproteins and polysaccharides such as carrageenan and agar that are absent from land plants. In bacteria, the cell wall is composed of peptidoglycan. The cell walls of archaea have various compositions, and may be formed of glycoprotein S-layers, pseudopeptidoglycan, or polysaccharides. Fungi possess cell walls made of the glucosamine polymer chitin. Unusually, diatoms have a cell wall composed of biogenic silica.[១]

History[កែប្រែ]

A plant cell wall was first observed and named (simply as a "wall") by Robert Hooke in 1665.[២] However, "the dead excrusion product of the living protoplast" was forgotten, for almost three centuries, being the subject of scientific interest mainly as a resource for industrial processing or in relation to animal or human health.[៣]

In 1804, Karl Rudolphi and J.H.F. Link proved that cells had independent cell walls.[៤][៥][៦] Before, it had been thought that cells shared walls and that fluid passed between them this way.

The mode of formation of the cell wall was controversial in the 19th century. Hugo von Mohl (1853, 1858) advocated the idea that the cell wall grows by apposition. Carl Nägeli (1858, 1862, 1863) believed that the growth of the wall in thickness and in area was due to a process termed intussusception. Each theory was improved in the following decades: the apposition (or lamination) theory by Eduard Strasburger (1882, 1889), and the intussusception theory by Julius Wiesner (1886).[៧]

In 1930, Ernst Münch coined the term apoplast in order to separate the "living" symplast from the "dead" plant region, the latter of which included the cell wall.[៨]

By the 1980s, some authors suggested replacing the term "cell wall", particularly as it was used for plants, with the more precise term "extracellular matrix", as used for animal cells,[៩][១០] but others preferred the older term.[១១]

Properties[កែប្រែ]

Diagram of the plant cell, with the cell wall in green.

Cell walls serve similar purposes in those organisms that possess them. They may give cells rigidity and strength, offering protection against mechanical stress. In multicellular organisms, they permit the organism to build and hold a definite shape (morphogenesis). Cell walls also limit the entry of large molecules that may be toxic to the cell. They further permit the creation of stable osmotic environments by preventing osmotic lysis and helping to retain water. Their composition, properties, and form may change during the cell cycle and depend on growth conditions.

Rigidity of cell walls[កែប្រែ]

In most cells, the cell wall is flexible, meaning that it will bend rather than holding a fixed shape, but has considerable tensile strength. The apparent rigidity of primary plant tissues is enabled by cell walls, but is not due to the walls' stiffness. Hydraulic turgor pressure creates this rigidity, along with the wall structure. The flexibility of the cell walls is seen when plants wilt, so that the stems and leaves begin to droop, or in seaweeds that bend in water currents. As John Howland explains:

Think of the cell wall as a wicker basket in which a balloon has been inflated so that it exerts pressure from the inside. Such a basket is very rigid and resistant to mechanical damage. Thus does the prokaryote cell (and eukaryotic cell that possesses a cell wall) gain strength from a flexible plasma membrane pressing against a rigid cell wall.[១២]

The apparent rigidity of the cell wall thus results from inflation of the cell contained within. This inflation is a result of the passive uptake of water.

In plants, a secondary cell wall is a thicker additional layer of cellulose which increases wall rigidity. Additional layers may be formed by lignin in xylem cell walls, or suberin in cork cell walls. These compounds are rigid and waterproof, making the secondary wall stiff. Both wood and bark cells of trees have secondary walls. Other parts of plants such as the leaf stalk may acquire similar reinforcement to resist the strain of physical forces.

Permeability[កែប្រែ]

The primary cell wall of most plant cells is freely permeable to small molecules including small proteins, with size exclusion estimated to be 30-60 kDa.[ត្រូវការអំណះអំណាង] The pH is an important factor governing the transport of molecules through cell walls.[១៣]

Evolution[កែប្រែ]

Cell walls evolved independently in many groups, even in the photosynthetic eukaryotes. In these lineages, the cell wall is closely related to the evolution of multicellularity, terrestrialization and vascularization.[១៤]

Plant cell walls[កែប្រែ]

The walls of plant cells must have sufficient tensile strength to withstand internal osmotic pressures of several times atmospheric pressure that result from the difference in solute concentration between the cell interior and external solutions.[១៥] Plant cell walls vary from 0.1 to several µm in thickness.[១៦]

Layers[កែប្រែ]

Molecular structure of the primary cell wall in plants.

Up to three strata or layers may be found in plant cell walls:[១៧]

 • The primary cell wall, generally a thin, flexible and extensible layer formed while the cell is growing.
 • The secondary cell wall, a thick layer formed inside the primary cell wall after the cell is fully grown. It is not found in all cell types. Some cells, such as the conducting cells in xylem, possess a secondary wall containing lignin, which strengthens and waterproofs the wall.
 • The middle lamella, a layer rich in pectins. This outermost layer forms the interface between adjacent plant cells and glues them together.

Composition[កែប្រែ]

In the primary (growing) plant cell wall, the major carbohydrates are cellulose, hemicellulose and pectin. The cellulose microfibrils are linked via hemicellulosic tethers to form the cellulose-hemicellulose network, which is embedded in the pectin matrix. The most common hemicellulose in the primary cell wall is xyloglucan. In grass cell walls, xyloglucan and pectin are reduced in abundance and partially replaced by glucuronarabinoxylan, another type of hemicellulose. Primary cell walls characteristically extend (grow) by a mechanism called acid growth, which involves turgor-driven movement of the strong cellulose microfibrils within the weaker hemicellulose/pectin matrix, catalyzed by expansin proteins. The outer part of the primary cell wall of the plant epidermis is usually impregnated with cutin and wax, forming a permeability barrier known as the plant cuticle.

Secondary cell walls contain a wide range of additional compounds that modify their mechanical properties and permeability. The major polymers that make up wood (largely secondary cell walls) include:

 • cellulose, 35-50%
 • xylan, 20-35%, a type of hemicellulose
 • lignin, 10-25%, a complex phenolic polymer that penetrates the spaces in the cell wall between cellulose, hemicellulose and pectin components, driving out water and strengthening the wall.

Additionally, structural proteins (1-5%) are found in most plant cell walls; they are classified as hydroxyproline-rich glycoproteins (HRGP), arabinogalactan proteins (AGP), glycine-rich proteins (GRPs), and proline-rich proteins (PRPs). Each class of glycoprotein is defined by a characteristic, highly repetitive protein sequence. Most are glycosylated, contain hydroxyproline (Hyp) and become cross-linked in the cell wall. These proteins are often concentrated in specialized cells and in cell corners. Cell walls of the epidermis may contain cutin. The Casparian strip in the endodermis roots and cork cells of plant bark contain suberin. Both cutin and suberin are polyesters that function as permeability barriers to the movement of water.[១៨] The relative composition of carbohydrates, secondary compounds and proteins varies between plants and between the cell type and age. Plant cells walls also contain numerous enzymes, such as hydrolases, esterases, peroxidases, and transglycosylases, that cut, trim and cross-link wall polymers.

Secondary walls - especially in grasses - may also contain microscopic silica crystals, which may strengthen the wall and protect it from herbivores.

Cell walls in some plant tissues also function as storage deposits for carbohydrates that can be broken down and resorbed to supply the metabolic and growth needs of the plant. For example, endosperm cell walls in the seeds of cereal grasses, nasturtium[១៩]:228 and other species, are rich in glucans and other polysaccharides that are readily digested by enzymes during seed germination to form simple sugars that nourish the growing embryo.

Formation[កែប្រែ]

Photomicrograph of onion root cells, showing the centrifugal development of new cell walls (phragmoplast).

The middle lamella is laid down first, formed from the cell plate during cytokinesis, and the primary cell wall is then deposited inside the middle lamella.[ត្រូវការបញ្ជាក់] The actual structure of the cell wall is not clearly defined and several models exist - the covalently linked cross model, the tether model, the diffuse layer model and the stratified layer model. However, the primary cell wall, can be defined as composed of cellulose microfibrils aligned at all angles. Cellulose microfibrils are produced at the plasma membrane by the cellulose synthase complex, which is proposed to be made of a hexameric rosette that contains three cellulose synthase catalytic subunits for each of the six units.[២០] Microfibrils are held together by hydrogen bonds to provide a high tensile strength. The cells are held together and share the gelatinous membrane called the middle lamella, which contains magnesium and calcium pectates (salts of pectic acid). Cells interact though plasmodesmata, which are inter-connecting channels of cytoplasm that connect to the protoplasts of adjacent cells across the cell wall.

In some plants and cell types, after a maximum size or point in development has been reached, a secondary wall is constructed between the plasma membrane and primary wall.[២១] Unlike the primary wall, the cellulose microfibrils are aligned parallel in layers, the orientation changing slightly with each additional layer so that the structure becomes helicoidal.[២២] Cells with secondary cell walls can be rigid, as in the gritty sclereid cells in pear and quince fruit. Cell to cell communication is possible through pits in the secondary cell wall that allow plasmodesmata to connect cells through the secondary cell walls.

Fungal cell walls[កែប្រែ]

Chemical structure of a unit from a chitin polymer chain.

There are several groups of organisms that have been called "fungi". Some of these groups (Oomycete and Myxogastria) have been transferred out of the Kingdom Fungi, in part because of fundamental biochemical differences in the composition of the cell wall. Most true fungi have a cell wall consisting largely of chitin and other polysaccharides.[២៣] True fungi do not have cellulose in their cell walls.[២៤]

True fungi[កែប្រែ]

In fungi, the cell wall is the outer-most layer, external to the plasma membrane. The fungal cell wall is a matrix of three main components:[២៥]

Other eukaryotic cell walls[កែប្រែ]

Algae[កែប្រែ]

Scanning electron micrographs of diatoms showing the external appearance of the cell wall

Like plants, algae have cell walls.[២៦] Algal cell walls contain either polysaccharides (such as cellulose (a glucan)) or a variety of glycoproteins (Volvocales) or both. The inclusion of additional polysaccharides in algal cells walls is used as a feature for algal taxonomy.

 • Mannans: They form microfibrils in the cell walls of a number of marine green algae including those from the genera, Codium, Dasycladus, and Acetabularia as well as in the walls of some red algae, like Porphyra and Bangia.
 • Xylans:
 • Alginic acid: It is a common polysaccharide in the cell walls of brown algae.
 • Sulfonated polysaccharides: They occur in the cell walls of most algae; those common in red algae include agarose, carrageenan, porphyran, furcelleran and funoran.

Other compounds that may accumulate in algal cell walls include sporopollenin and calcium ions.

The group of algae known as the diatoms synthesize their cell walls (also known as frustules or valves) from silicic acid (specifically orthosilicic acid, H4SiO4). The acid is polymerised intra-cellularly, then the wall is extruded to protect the cell. Significantly, relative to the organic cell walls produced by other groups, silica frustules require less energy to synthesize (approximately 8%), potentially a major saving on the overall cell energy budget[២៧] and possibly an explanation for higher growth rates in diatoms.[២៨]

In brown algae, phlorotannins may be a constituent of the cell walls.[២៩]

Water molds[កែប្រែ]

The group Oomycetes, also known as water molds, are saprotrophic plant pathogens like fungi. Until recently they were widely believed to be fungi, but structural and molecular evidence[៣០] has led to their reclassification as heterokonts, related to autotrophic brown algae and diatoms. Unlike fungi, oomycetes typically possess cell walls of cellulose and glucans rather than chitin, although some genera (such as Achlya and Saprolegnia) do have chitin in their walls.[៣១] The fraction of cellulose in the walls is no more than 4 to 20%, far less than the fraction of glucans.[៣១] Oomycete cell walls also contain the amino acid hydroxyproline, which is not found in fungal cell walls.

Slime molds[កែប្រែ]

The dictyostelids are another group formerly classified among the fungi. They are slime molds that feed as unicellular amoebae, but aggregate into a reproductive stalk and sporangium under certain conditions. Cells of the reproductive stalk, as well as the spores formed at the apex, possess a cellulose wall.[៣២] The spore wall has been shown to possess three layers, the middle of which is composed primarily of cellulose, and the innermost is sensitive to cellulase and pronase.[៣២]

Prokaryotic cell walls[កែប្រែ]

Bacterial cell walls[កែប្រែ]

Diagram of a typical Gram-positive bacterium. The cell envelope comprises a plasma membrane, seen here in light brown, and a thick peptidoglycan-containing cell wall (the purple layer). No outer lipid membrane is present, as would be the case in Gram-negative bacteria. The red layer, known as the capsule, is distinct from the cell envelope.

Around the outside of the cell membrane is the bacterial cell wall. Bacterial cell walls are made of peptidoglycan (also called murein), which is made from polysaccharide chains cross-linked by unusual peptides containing D-amino acids.[៣៣] Bacterial cell walls are different from the cell walls of plants and fungi which are made of cellulose and chitin, respectively.[៣៤] The cell wall of bacteria is also distinct from that of Archaea, which do not contain peptidoglycan. The cell wall is essential to the survival of many bacteria, although L-form bacteria can be produced in the laboratory that lack a cell wall.[៣៥] The antibiotic penicillin is able to kill bacteria by preventing the cross-linking of peptidoglycan and this causes the cell wall to weaken and lyse.[៣៤] The lysozyme enzyme can also damage bacterial cell walls.

There are broadly speaking two different types of cell wall in bacteria, called Gram-positive and Gram-negative. The names originate from the reaction of cells to the Gram stain, a test long-employed for the classification of bacterial species.[៣៦]

Gram-positive bacteria possess a thick cell wall containing many layers of peptidoglycan and teichoic acids. In contrast, Gram-negative bacteria have a relatively thin cell wall consisting of a few layers of peptidoglycan surrounded by a second lipid membrane containing lipopolysaccharides and lipoproteins. Most bacteria have the Gram-negative cell wall and only the Firmicutes and Actinobacteria (previously known as the low G+C and high G+C Gram-positive bacteria, respectively) have the alternative Gram-positive arrangement.[៣៧] These differences in structure can produce differences in antibiotic susceptibility, for instance vancomycin can kill only Gram-positive bacteria and is ineffective against Gram-negative pathogens, such as Haemophilus influenzae or Pseudomonas aeruginosa.[៣៨]

Archaeal cell walls[កែប្រែ]

Although not truly unique, the cell walls of Archaea are unusual. Whereas peptidoglycan is a standard component of all bacterial cell walls, all archaeal cell walls lack peptidoglycan,[៣៩] with the exception of one group of methanogens.[១២] In that group, the peptidoglycan is a modified form very different from the kind found in bacteria.[៣៩] There are four types of cell wall currently known among the Archaea.

One type of archaeal cell wall is that composed of pseudopeptidoglycan (also called pseudomurein). This type of wall is found in some methanogens, such as Methanobacterium and Methanothermus.[៤០] While the overall structure of archaeal pseudopeptidoglycan superficially resembles that of bacterial peptidoglycan, there are a number of significant chemical differences. Like the peptidoglycan found in bacterial cell walls, pseudopeptidoglycan consists of polymer chains of glycan cross-linked by short peptide connections. However, unlike peptidoglycan, the sugar N-acetylmuramic acid is replaced by N-acetyltalosaminuronic acid,[៣៩] and the two sugars are bonded with a β,1-3 glycosidic linkage instead of β,1-4. Additionally, the cross-linking peptides are L-amino acids rather than D-amino acids as they are in bacteria.[៤០]

A second type of archaeal cell wall is found in Methanosarcina and Halococcus. This type of cell wall is composed entirely of a thick layer of polysaccharides, which may be sulfated in the case of Halococcus.[៤០] Structure in this type of wall is complex and not fully investigated.

A third type of wall among the Archaea consists of glycoprotein, and occurs in the hyperthermophiles, Halobacterium, and some methanogens. In Halobacterium, the proteins in the wall have a high content of acidic amino acids, giving the wall an overall negative charge. The result is an unstable structure that is stabilized by the presence of large quantities of positive sodium ions that neutralize the charge.[៤០] Consequently, Halobacterium thrives only under conditions with high salinity.

In other Archaea, such as Methanomicrobium and Desulfurococcus, the wall may be composed only of surface-layer proteins,[១២] known as an S-layer. S-layers are common in bacteria, where they serve as either the sole cell-wall component or an outer layer in conjunction with polysaccharides. Most Archaea are Gram-negative, though at least one Gram-positive member is known.[១២]

Other cell coverings[កែប្រែ]

Many protists and bacteria produce other cell surface structures apart from cell walls, external (extracellular matrix) or internal.[៤១][៤២][៤៣] Many algae have a sheath or envelope of mucilage outside the cell made of exopolysaccharides. Diatoms build a frustule from silica extracted from the surrounding water; radiolarians, foraminiferans, testate amoebae and silicoflagellates also produce a skeleton from minerals, called test in some groups. Many green algae, such as Halimeda and the Dasycladales, and some red algae, the Corallinales, encase their cells in a secreted skeleton of calcium carbonate. In each case, the wall is rigid and essentially inorganic. It is the non-living component of cell. Some golden algae, ciliates and choanoflagellates produces a shell-like protective outer covering called lorica. Some dinoflagellates have a theca of cellulose plates, and coccolithophorids have coccoliths.

An extracellular matrix is also present in metazoans. Its composition varies between cells, but collagens are the most abundant protein in the ECM.[៤៤][៤៥]

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Rutledge, Ryan D.; Wright, David W. (2013). "Biomineralization: Peptide-Mediated Synthesis of Materials". Nanomaterials: Inorganic and Bioinorganic Perspectives. EIC Books. Wiley. ល.ស.ប.អ. 978-1-118-62522-4. https://books.google.com/books?id=8y-CKE8_Bi0C&pg=RA2-PT52។ បានយកមក 2016-03-14. 
 2. Hooke, R. 1665. Micrographia: or, Some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses. London: J. Martyn and J. Allestry, 1st ed., [១].
 3. Sattelmacher, B. (2000). The apoplast and its significance for plant mineral nutrition. New Phytologist 149: 167–192, [២].
 4. Kalenderblatt Dezember 2013 – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät – Universität Rostock. Mathnat.uni-rostock.de (2013-11-28). Retrieved on 2015-10-15.
 5. Link, [D.] H. F. 1807. Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Göttingen (Danckwerts), [៣].
 6. Baker, J. R. 1952. The cell-theory: a restatement, history, and critique. Part III. The cell as a morphological unit. Quart. J. Microscop. Sci. 93: 157-190, [៤].
 7. Sharp, L. W. (1921). Introduction To Cytology. New York: McGraw Hill, p. 25.
 8. Münch, E (1930). Die Stoffbewegungen in der Pflanze. Verlag von Gustav Fischer, Jena.
 9. Roberts, K. (1989). The plant extracellular matrix. Curr. Op. Cell Biol. 1: 1020-1027.
 10. Sattelmacher (2000), p. 168.
 11. Evert, R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy: Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development. 3rd.ed. John Wiley & Sons, Inc: Hoboken, New.Jersey, p. 65-66, [៥].
 12. ១២,០ ១២,១ ១២,២ ១២,៣ Howland, John L. (2000). The Surprising Archaea: Discovering Another Domain of Life. Oxford: Oxford University Press. pp. 69–71. ល.ស.ប.អ. 0-19-511183-4. 
 13. C.Michael Hogan. 2010. Abiotic factor. Encyclopedia of Earth. eds Emily Monosson and C. Cleveland. National Council for Science and the Environment Archived June 8, 2013, at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.. Washington DC
 14. Popper (2011). "Evolution and diversity of plant cell walls: from algae to flowering plants". Annual Review of Plant Biology 62: 567–590.
 15. http://www.madsci.org/posts/archives/2006-11/1164842041.Cb.r.html
 16. Campbell, Neil A.; Reece, Jane B.; Urry, Lisa A.; Cain, Michael L.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Jackson, Robert B. (2008). Biology (8th រ.រ.). p. 118. ល.ស.ប.អ. 978-0-8053-6844-4. 
 17. Buchanan; Gruissem, Jones (2000). Biochemistry & molecular biology of plants (1st រ.រ.). American society of plant physiology. ល.ស.ប.អ. 0-943088-39-9. 
 18. (1999). "Glycerol Is a Suberin Monomer. New Experimental Evidence for an Old Hypothesis". Plant Physiol 119 (3): 1137–1146. DOI:10.1104/pp.119.3.1137.
 19. Reid, J. Carbohydrate metabolism:structural carbohydrates. In: P. M. Dey, J. B. Harborne (eds) Plant Biochemistry, Academic Press, 1997, p. 205-236, ISBN 0122146743.
 20. Jarvis, Michael C. (2013-12-01). "Cellulose Biosynthesis: Counting the Chains". Plant Physiology 163 (4): 1485–1486. ISSN 1532-2548. DOI:10.1104/pp.113.231092.
 21. Campbell, Neil A.; Reece, Jane B.; Urry, Lisa A.; Cain, Michael L.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Jackson, Robert B. (2008). Biology (8th រ.រ.). p. 119. ល.ស.ប.អ. 978-0-8053-6844-4. 
 22. (1987)"A spiral helicoid in a plant cell wall". Cell Biology International Reports 11 (2): 75–79. DOI:10.1016/0309-1651(87)90106-8.
 23. Hudler, George W. (1998). Magical Mushrooms, Mischievous Molds. Princeton, NJ: Princeton University Press, 7. ISBN 0-691-02873-7.
 24. Webster, John & Weber, Roland W.S. (2007) "Introduction to Fungi" New York, NY: Cambridge University Press, 6."
 25. ២៥,០ ២៥,១ ២៥,២ ២៥,៣ Webster, John & Weber, Roland W.S. (2007) "Introduction to Fungi" New York, NY: Cambridge University Press, 5-7."
 26. Sendbusch, Peter V. (2003-07-31). "Cell Walls of Algae Archived November 28, 2005, at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.". Botany Online. Retrieved on 2007-10-29.
 27. Raven, J. A. (1983). "The transport and function of silicon in plants". Biol. Rev. 58 (2): 179–207. DOI:10.1111/j.1469-185X.1983.tb00385.x.
 28. Furnas, M. J. (1990). "In situ growth rates of marine phytoplankton : Approaches to measurement, community and species growth rates". J. Plankton Res. 12 (6): 1117–1151. DOI:10.1093/plankt/12.6.1117.
 29. (2005). "Contents of soluble, cell-wall-bound and exuded phlorotannins in the brown alga Fucus vesiculosus, with implications on their ecological functions". Journal of Chemical Ecology 31 (1): 195–212. DOI:10.1007/s10886-005-0984-2.
 30. Sengbusch, Peter V. (2003-07-31). "Interactions between Plants and Fungi: the Evolution of their Parasitic and Symbiotic Relations Archived December 8, 2006, at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.". biologie.uni-hamburg.de. Retrieved on 2007-10-29.
 31. ៣១,០ ៣១,១ Alexopoulos, C. J., C. W. Mims, & M. Blackwell (1996). Introductory Mycology 4. New York: John Wiley & Sons, 687-688. ISBN 0-471-52229-5.
 32. ៣២,០ ៣២,១ Raper, Kenneth B. (1984). The Dictyostelids. Princeton, NJ: Princeton University Press, 99-100. ISBN 0-691-08345-2.
 33. van Heijenoort J (2001). "Formation of the glycan chains in the synthesis of bacterial peptidoglycan". Glycobiology 11 (3): 25R – 36R. DOI:10.1093/glycob/11.3.25R.
 34. ៣៤,០ ៣៤,១ Koch A (2003). "Bacterial wall as target for attack: past, present, and future research". Clin Microbiol Rev 16 (4): 673–87. DOI:10.1128/CMR.16.4.673-687.2003. Retrieved on 2017-06-26.
 35. (September 2007)"Unstable Escherichia coli L forms revisited: growth requires peptidoglycan synthesis". J. Bacteriol. 189 (18): 6512–20. DOI:10.1128/JB.00273-07.
 36. Gram, HC (1884). "Über die isolierte Färbung der Schizomyceten in Schnitt- und Trockenpräparaten". Fortschr. Med. 2: 185–189.
 37. Hugenholtz P (2002). "Exploring prokaryotic diversity in the genomic era". Genome Biol 3 (2): reviews0003.1–reviews0003.8. DOI:10.1186/gb-2002-3-2-reviews0003.
 38. (2004). "Microbiology and drug resistance mechanisms of fully resistant pathogens.". Curr Opin Microbiol 7 (5): 439–44. DOI:10.1016/j.mib.2004.08.007.
 39. ៣៩,០ ៣៩,១ ៣៩,២ White, David. (1995) The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes, pages 6, 12-21. (Oxford: Oxford University Press). ISBN 0-19-508439-X.
 40. ៤០,០ ៤០,១ ៤០,២ ៤០,៣ Brock, Thomas D., Michael T. Madigan, John M. Martinko, & Jack Parker. (1994) Biology of Microorganisms, 7th ed., pages 818-819, 824 (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall). ISBN 0-13-042169-3.
 41. Preisig, H.R. Terminology and nomenclature of protist cell surface structures. In: The Protistan Cell Surface. Protoplasma special edition, 1994.
 42. Becker, B. The cell surface of flagellates Archived February 12, 2013, at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.. In: The Flagellates. Unity, diversity and evolution. Ed.: Barry S. C. Leadbeater and J. C. Green Taylor and Francis, London 2000.
 43. Barsanti, Laura; Gualtieri, Paolo (2006). Algae: anatomy, biochemistry, and biotechnology. Florida, USA: CRC Press.
 44. Frantz, Christian (2010-12-15). "The extracellular matrix at a glance". J Cell Sci 123 (24): 4195–4200. ISSN 0021-9533. DOI:10.1242/jcs.023820.
 45. Alberts, Bruce (2002). Molecular biology of the cell (4. រ.រ.). New York [u.a.]: Garland. p. 1065. ល.ស.ប.អ. 0-8153-4072-9. 

External links[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

ទំព័រគំរូ:Organelles ទំព័រគំរូ:Botany ទំព័រគំរូ:Bacteria ទំព័រគំរូ:Fungus structure ទំព័រគំរូ:Protist