ជើងឯក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Choeung Ek
ជើងឯក
Coordinates 11°29′3.82″N 104°54′7.17″E / 11.4843944°N 104.9019917°E / 11.4843944; 104.9019917
Location Killing Fields in Phnom Penh, Cambodia
Type Buddhist stupa
Height 62 meters
Beginning date 1988
Stupa at Choeung Ek
Mass graves at Choeung Ek

Dj tour Choeung Ek (ខ្មែរជើងឯក [cəəŋ aek]), the site of a former orchard and mass grave of victims of the Khmer Rouge - killed between 1975 and 1979 - about 17 km south of Phnom Penh, Cambodia, is the best-known of the sites known as The Killing Fields, where the Khmer Rouge regime executed over one million[១] people between 1975 and 1979. Mass graves containing 8,895 bodies were discovered at Choeung Ek after the fall of the Khmer Rouge regime. Many of the dead were former political prisoners who were kept by the Khmer Rouge in their Tuol Sleng detention center.

Today, Choeung Ek is a memorial, marked by a Buddhist stupa. The stupa has acrylic glass sides and is filled with more than 5,000 human skulls. Some of the lower levels are opened during the day so that the skulls can be seen directly. Many have been shattered or smashed in.

Tourists are encouraged by the Cambodian government to visit Choeung Ek. Apart from the stupa, there are pits from which the bodies were exhumed. Human bones still litter the site.

On May 3, 2005, the Municipality of Phnom Penh announced that they had entered into a 30-year agreement with JC Royal Co. to develop the memorial at Choeung Ek. As part of the agreement, they are not to disturb the remains still present in the field.

The film The Killing Fields is a dramatized portrayal of events like those that took place at Choeung Ek.

References[កែប្រែ]

  1. Sharp, Bruce (April 1, 2005). "Counting Hell: The Death Toll of the Khmer Rouge Regime in Cambodia". Retrieved July 5, 2006.

External links[កែប្រែ]

មេឌាដែលទាក់ទងនឹងជើងឯកនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons