តារាងខួបនៃធាតុគីមី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តារាងខួបធាតុគីមី (អង់គ្លេសPeriodic Table ឬ Table of Elements) គីជាតារាងមួយដែលបង្ហាញអំពីអាតូមនានា ដែលត្រូវគេរកឃើញនិងស្គាល់នៅក្នុងគីមីវិទ្យា ។ នៅក្នុងតារាងនេះ ធាតុគិមីត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយ តាមលេខអាតូមរបស់ខ្លួនពីតូចទៅធំ។ លេខអាតូមរបស់ធាតុគីមីគឺមានចំនួនដូចគ្នានឹងចំនួននៃអេឡិចត្រុងប្រូតុងនៅក្នងអាតូម

តារាងខួបធាតុគីមី ត្រូវបានតម្រៀបឡើងជា២ផ្នែក៖ ខួប (periods) និងក្រុម (groups)

A row of elements across the table is called a period. Each period has a number: from 1 to 7. Period 1 has only 2 elements in it: hydrogen and helium. Period 2 and Period 3 both have 8 elements. Other periods are longer.

A column of elements down the table is called a group. There are 18 groups in the standard periodic table. Each group has a number: from 1 to 18. Elements in a group have electrons arranged in similar ways, which gives them similar chemical properties (they behave in similar ways). For example, group 18 is known as the noble gases because they are all gases and they do not combine with other atoms.

The periodic table can be used by chemists to observe patterns, and relationships between the elements. For example, elements to the bottom and far left of the table are the most metallic, and elements on the top right are the least metallic. (e.g. cesium is much more metallic than helium). There are also many other patterns and relationships.

There are three systems of group numbers; one using Arabic numerals (1,2,3) and the other two using Roman numerals (I, II, III). The Roman numeral names were used at first and are the traditional names; the Arabic numeral names are newer names that the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) decided to use as well. The IUPAC names were meant to replace the older Roman numeral systems as they used the same names to mean different things, which was confusing.

The Periodic Table was invented and arranged by the Russian chemist Dmitri Mendeleev (1834-1907).

Standard periodic table[កែប្រែ]

ក្រុម → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ខួប ↓
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
 Fr
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo

* Lanthanides 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Actinides


89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Chemical Series of the Periodic Table


State at standard temperature and pressure

The colour of the number (atomic number) above the element symbol shows the state of the element at normal conditions.

  • those in blue are gases
  • those in green are liquids
  • those in black are solid

Radioactivity


  • those with solid borders have stable isotopes (Primordial elements)
  • those with dashed borders have only radioactive naturally occurring isotopes
  • those with dotted borders do not occur naturally (Synthetic Elements)
  • those without borders are too radioactive to have been discovered yet.

Other methods for displaying the chemical elements[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]