ត្រៃភូមិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ត្រៃភូមិមាន៣ កាមភូមិ រូបភូមិ អរូបភូមិ

កាមភូមិ ១១ បានដល់អបាយភូមិមនុស្សភូមិទេវភូមិ

រូបភូមិ ១៦ បានដល់រូបព្រហ្ម១៦

អរូបភូមិ ៤ បានដល់អរូបព្រហ្ម