ត្រ័យសរណគមន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ត្រ័យសរណគមន៍ (ភាសាបាលី: Tisaragamana) គឺជាការរំឮកនូវគុណកែវទាំងបី គឺ ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឃ។
ជាទូទៅគេរំឮកព្រះត្រ័យសរណគមន៍បីដង គឺទី១ ទី២ (ទុតិយម្បិ) និង ទី៣​ (តតិយម្បិ)
ការសូត្រ មានដូចតទៅ៖

  • ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • ទុតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • ទុតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • ​ ទុតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • តតិយម្បិ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • តតិយម្បិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ
  • ​ តតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ

ប្រែថាៈ ខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នូវព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃជាទីពឹង ទីរឮក នៃខ្ញុំព្រះករុណា (គម្រប់ ២ដងផង ៣ដងផង)