ទីរួមខេត្ត

ពីវិគីភីឌា

ពាក្យថា ទីរួមខេត្ត មានន័យដូចនឹងពាក្យក្រុងបច្ចុប្បន្ន។